Sector Energie VBK
Sector Energie VBK
Sector Energie

Energie

De energietransitie en de afspraak uit het klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, stelt Nederland voor een enorme uitdaging: hoe gaan we de leefomgeving verdelen en herinrichten? Daarnaast zien we een trend dat klimaatadaptie belangrijker wordt. Welke maatregelen kunnen we bijvoorbeeld treffen als gevolg van de opwarming van de aarde. Dit alles heeft een forse impact op de Energie branche. 

De specialisten van ons sectorteam Energie zijn in staat om in elke schakel van duurzame energieprojecten te adviseren en u bij te staan. Denk aan het realiseren van een wind- of zonnepark of een CO2 opslag. Maar ook biogasinstallaties en het overstappen naar gasloos bouwen/wonen. Wij adviseren over de meest geschikte rechtsvormen, financieringsmogelijkheden, de planologische inpassing en het verlenen of verkrijgen van de benodigde subsidies, vergunningen en toestemmingen.

Specialisaties

 • Elektriciteits-, Gas- en Warmtewet
 • Subsidies
 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieurecht
 • Grondexploitatie
 • Gedoogplichten
 • Onteigening en de Wet Voorkeursrecht van gemeenten
 • Precario
 • Kabels en leidingen
 • Nadeelcompensatie
 • Vastgoed (huur/opstalrechten)

  Recente zaken binnen de sector Energie

  • Advisering gemeente over het vergunningverleningstraject (OBM) ten behoeve van een te realiseren windpark
  • Advisering over de SDE+-subsidie in het kader van een aandelentransactie met betrekking tot een windpark
  • Advisering ontwikkelaar in het traject van vergunningverlening en grondverwerving voor een zonnepark
  • Adviseren gemeente over maatwerkvoorschriften in een omgevingsvergunning voor een windmolenpark
  • Advisering over de aansluitplicht op grond van de Warmtewet
  • Advisering over het opleggen van gedoogplichten ten behoeve van Gas- en elektriciteitsleidingen en windmolens

  Nieuwsbrieven Energierecht en Energietransitie

  • Nieuwsbrief nr. 32 september/oktober 2021
   Op 21 september jl. heeft het demissionaire kabinet de begroting voor 2022 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat zij volgend jaar ruim 6,8 miljard euro extra investeert in klimaatmaatregelen, boven het bestaande klimaatbeleid. Lees meer.  
  • Nieuwsbrief nr. 31 juli/augustus 2021
   De Europese Commissie heeft op 15 juli 2021 een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie voorgesteld. Het voorstel voorziet, in overeenstemming met de 'European Green Deal', in een aantal beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot voor 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Lees meer
  • Nieuwsbrief nr. 30 mei/juni 2021
   In mei 2020 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister van EZK) de Tweede Kamer over het Programma Energiehoofdstructuur (hierna: 'PEH'). De PEH vloeit voort uit het Klimaatakkoord en zal op basis van de Omgevingswet worden uitgevoerd. Lees meer
  • Nieuwsbrief nr. 29 maart/april 2021
   Op 8 maart 2021 heeft (demissionair) minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister van EZK) per brief de Tweede Kamer ingelicht over de stand van zaken rond de Regionale Energiestrategieën (hierna: RES'en) en de belangrijkste uitdagingen daarbij voor de komende periode. Lees meer
  • Nieuwsbrief nr. 28 januari/februari 2021
   Eerder schreven wij een Legal Update over de Regionale Energie Strategie (hierna: RES). Nederland is verdeeld in 30 zogenoemde energieregio's. In een RES beschrijft elke energieregio zijn keuzes op het gebied van hernieuwbare energieopwekking in de regio. Lees meer

  Toon alle nieuwsbrieven