Sector Energie

Energie

De energietransitie en de afspraak uit het klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, stelt Nederland voor een enorme uitdaging: hoe gaan we de leefomgeving verdelen en herinrichten? Daarnaast zien we een trend dat klimaatadaptie belangrijker wordt. Welke maatregelen kunnen we bijvoorbeeld treffen als gevolg van de opwarming van de aarde. Dit alles heeft een forse impact op de Energie branche. 

De specialisten van ons sectorteam Energie zijn in staat om in elke schakel van duurzame energieprojecten te adviseren en u bij te staan. Denk aan het realiseren van een wind- of zonnepark of een CO2 opslag. Maar ook biogasinstallaties en het overstappen naar gasloos bouwen/wonen. Wij adviseren over de meest geschikte rechtsvormen, financieringsmogelijkheden, de planologische inpassing en het verlenen of verkrijgen van de benodigde subsidies, vergunningen en toestemmingen.

Specialisaties

 • Elektriciteits-, Gas- en Warmtewet
 • Subsidies
 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieurecht
 • Grondexploitatie
 • Gedoogplichten
 • Onteigening en de Wet Voorkeursrecht van gemeenten
 • Precario
 • Kabels en leidingen
 • Nadeelcompensatie
 • Vastgoed (huur/opstalrechten)

  Recente zaken binnen de sector Energie

  • Advisering gemeente over het vergunningverleningstraject (OBM) ten behoeve van een te realiseren windpark
  • Advisering over de SDE+-subsidie in het kader van een aandelentransactie met betrekking tot een windpark
  • Advisering ontwikkelaar in het traject van vergunningverlening en grondverwerving voor een zonnepark
  • Adviseren gemeente over maatwerkvoorschriften in een omgevingsvergunning voor een windmolenpark
  • Advisering over de aansluitplicht op grond van de Warmtewet
  • Advisering over het opleggen van gedoogplichten ten behoeve van Gas- en elektriciteitsleidingen en windmolens