Sector Energie VBK
Sector Energie VBK
Sector Energie

Energie

De energietransitie en de afspraak uit het klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, stelt Nederland voor een enorme uitdaging: hoe gaan we de leefomgeving verdelen en herinrichten? Daarnaast zien we een trend dat klimaatadaptie belangrijker wordt. Welke maatregelen kunnen we bijvoorbeeld treffen als gevolg van de opwarming van de aarde. Dit alles heeft een forse impact op de Energie branche. 

De specialisten van ons sectorteam Energie zijn in staat om in elke schakel van duurzame energieprojecten te adviseren en u bij te staan. Denk aan het realiseren van een wind- of zonnepark of een CO2 opslag. Maar ook biogasinstallaties en het overstappen naar gasloos bouwen/wonen. Wij adviseren over de meest geschikte rechtsvormen, financieringsmogelijkheden, de planologische inpassing en het verlenen of verkrijgen van de benodigde subsidies, vergunningen en toestemmingen.

Specialisaties

 • Elektriciteits-, Gas- en Warmtewet
 • Subsidies
 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieurecht
 • Grondexploitatie
 • Gedoogplichten
 • Onteigening en de Wet Voorkeursrecht van gemeenten
 • Precario
 • Kabels en leidingen
 • Nadeelcompensatie
 • Vastgoed (huur/opstalrechten)

  Recente zaken binnen de sector Energie

  • Advisering gemeente over het vergunningverleningstraject (OBM) ten behoeve van een te realiseren windpark
  • Advisering over de SDE+-subsidie in het kader van een aandelentransactie met betrekking tot een windpark
  • Advisering ontwikkelaar in het traject van vergunningverlening en grondverwerving voor een zonnepark
  • Adviseren gemeente over maatwerkvoorschriften in een omgevingsvergunning voor een windmolenpark
  • Advisering over de aansluitplicht op grond van de Warmtewet
  • Advisering over het opleggen van gedoogplichten ten behoeve van Gas- en elektriciteitsleidingen en windmolens

  Nieuwsbrieven Energierecht en Energietransitie

  • Nieuwsbrief nr 24 mei/juni 2020
   Minister Ollongren heeft in haar brief van 20 mei 2020 aan de Eerste Kamer 1 januari 2022 als nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet voorgesteld. Meer informatie hierover leest u in onze Legal Update. Lees meer
  • Nieuwsbrief nr 23 maart/april 2020
   Binnenkort wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (WEE) ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten. Kort gezegd zijn leveranciers (onder meer fabrikanten)... Lees meer
  • Nieuwsbrief nr 22 jan/febr 2020
   Op 30 januari 2018 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel voortgang energietransitie (Wet VET). In het kader van het klimaatakkoord (Parijs 2015) is afgesproken de opwarming van de aarde te beperkten tot ruim onder de 2 graden... Lees meer
  • Nieuwsbrief nr 21 december 2019
   Op 6 november 2019 is het Wetsvoorstel Wijziging Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in een verbod op het gebruik van laagcalorisch gas voor... Lees meer
  • Nieuwsbrief nr 20 november 2019
   Minister Wiebes heeft in een nieuwe kamerbrief aangekondigd hoe de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen zal worden afgebouwd. Van jaar op jaar zal een gelijkelijk dalend percentage van het aantal kWh dat aan het net wordt geleverd, worden... Lees meer

  Toon alle nieuwsbrieven