German Desk

für Deutsch siehe unten.

Duitsland is de grootste en belangrijkste handelspartner van Nederland. Daarom heeft Van Benthem & Keulen een actieve German Desk die cliënten uit Duitsland en Nederland met raad en daad bijstaat bij het zakendoen over de grens. Wij begeleiden Duitse ondernemingen die voet aan de grond willen krijgen in Nederland of bijvoorbeeld moeten onderhandelen met een Nederlandse leverancier. Ook als de Nederlandse dochtervennootschap van een Duitse moeder in economisch zwaar weer terecht komt, dan wel als de Nederlandse dochtervennootschap met een Duitse moeder een nieuwe bestuurder of management nodig heeft, beschikken wij over de expertise om dit goed te kunnen begeleiden. Evengoed helpen wij Nederlandse ondernemers die contracten met Duitse ondernemingen willen sluiten.

Het hebben van juiste juridische kennis en het spreken van de taal is niet het enige belangrijke aspect als u zaken doet met Duitse ondernemingen, of andersom als u zaken doet in Nederland terwijl u uit Duitsland afkomstig bent. Onze ervaring is dat ook kennis van de culturele verschillen een rol van betekenis speelt. Onze specialisten zijn in Nederland én in Duitsland opgeleid, volledig tweetalig en zijn bekend met de cultuur, zodat u optimaal begeleid wordt.

De gebieden waarop wij adviseren zijn onder andere:

 • Het opstellen en beoordelen van contracten en (algemene) voorwaarden voor gebruik in Nederland
 • Het adviseren over het oprichten van rechtspersonen door Duitse ondernemingen in Nederland
 • Wij adviseren bij geschillen tussen aandeelhouders
 • Het adviseren over grensoverschrijdende ondernemingsrechtelijke vragen, onder andere waar het financieringen betreft, maar ook inrichting van het bestuur, aansprakelijkheid, vereisten aan administratie en jaarrekening
 • Het adviseren over grensoverschrijdende insolventierechtelijke vragen, bijvoorbeeld bij ondernemingen in moeilijkheden (aansprakelijkheid van bestuurders, onregelmatigheden waaronder actio Pauliana, herstructurering en WHOA, overige faillissementsrechtelijke aspecten waaronder indiening vordering, eigendomsvoorbehoud en overige zekerheidsrechten)
 • Het adviseren over arbeidsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld vervanging van directie en management bij Nederlandse dochters in Duitse concerns  (schorsing, ontslag, beëindigingvergoeding, concurrentiebeding etc.)
 • Het adviseren en voeren van procedures, ook incasso’s met grotere omvang door Duitse ondernemingen in Nederland

German Desk (Deutsch)

Deutschland ist der größte und wichtigste Handelspartner der Niederlande. Deshalb verfügt Van Benthem & Keulen über ein aktiver German Desk, der Mandanten aus Deutschland und den Niederlanden bei grenzüberschreitenden Geschäften berät und unterstützt. Wir unterstützen deutsche Unternehmen, die in den Niederlanden Fuß fassen wollen oder zum Beispiel mit einem niederländischen Lieferanten verhandeln müssen. Auch wenn die niederländische Tochtergesellschaft einer deutschen Muttergesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät oder die niederländische Tochtergesellschaft mit einer deutschen Muttergesellschaft einen neuen Geschäftsführer oder ein neues Management braucht, haben wir das Fachwissen, um sie angemessen zu unterstützen. Ebenso helfen wir niederländischen Unternehmern, die Verträge mit deutschen Unternehmen abschließen wollen.

Korrekte Rechtskenntnisse und Sprachkenntnisse sind nicht die einzigen wichtigen Aspekten bei Geschäften mit deutschen Unternehmen oder umgekehrt bei Geschäften in den Niederlanden, wenn man aus Deutschland kommt. Unserer Erfahrung nach spielt auch das Wissen um die kulturellen Unterschiede eine wichtige Rolle. Unsere Spezialisten sind sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland ausgebildet, vollständig zweisprachig und mit der Kultur vertraut, so dass Sie einen optimalen Rat erhalten.

Zu den Bereichen, in denen wir beraten, gehören:

 • Ausarbeitung und Überprüfung von Verträgen und (allgemeinen) Geschäftsbedingungen zur Verwendung in den Niederlanden
 • Beratung bei der Gründung von juristischen Personen durch deutsche Unternehmen in den Niederlanden
 • Wir beraten bei Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern
 • Beratung in grenzüberschreitenden gesellschaftsrechtlichen Fragen, einschließlich Fragen der Finanzierung, aber auch der Unternehmensführung, der Haftung, der Rechnungslegung und der Erfordernisse der Jahresabschlüsse
 • Beratung in grenzüberschreitenden insolvenzrechtlichen Fragen, z. B. für notleidende Unternehmen (Haftung der Geschäftsführer, Unregelmäßigkeiten einschließlich actio Pauliana/Anfechtung, Restrukturierung und WHOA, sonstige insolvenzrechtliche Aspekte einschließlich Forderungsanmeldung, Eigentumsvorbehalt und andere Sicherungsrechte)
 • Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen, z. B. bei der Neubesetzung von Vorstands- und Geschäftsführungsposten in niederländischen Tochtergesellschaften deutscher Konzerne (Suspendierung, Entlassung, Abfindung, Wettbewerbsverbot usw.)
 • Beratung und Durchführung von Verfahren, einschließlich größerer Inkassoverfahren deutscher Unternehmen in den Niederlanden

 

Specialist(en)