Algemene voorwaarden

1.
Van Benthem & Keulen B.V. ('Van Benthem & Keulen') is een besloten vennootschap die zich het beoefenen van de advocatuur en de notariële praktijk ten doel stelt. Bij die uitoefening kan Van Benthem & Keulen zich laten bijstaan door personen die door haar of als (on)middellijke vertegenwoordiger van de cliënt bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

Van Benthem & Keulen verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Onder 'cliënten' dient in het kader van deze voorwaarden tevens te worden verstaan (rechts)personen die gebruik maken van de diensten die Van Benthem & Keulen in het kader van het 'vanDienst'-concept aanbiedt (zoals bijvoorbeeld helpdesk-adviezen en het beschikbaar stellen van modelcontracten en -clausules).

2.
Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan Van Benthem & Keulen gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op het gebruik van door Van Benthem & Keulen beschikbaar bestelde softwareapplicaties, zoals de Transitie App.

3.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van Benthem & Keulen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Van Benthem & Keulen in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. In de geldende beroeps- en gedragsregels van het notariaat zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

4.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Benthem & Keulen aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Van Benthem & Keulen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Van Benthem & Keulen in verband met die verzekering draagt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief btw), tot een maximum van EUR 100.000. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Van Benthem & Keulen, haar advocaten of haar notarissen.

5.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Van Benthem & Keulen als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

6.
Indien Van Benthem & Keulen een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is Van Benthem & Keulen tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien door Van Benthem & Keulen de opdracht wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van de cliënt, verleent de cliënt aan Van Benthem & Keulen de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

7.
Van Benthem & Keulen is in verband met geldende (toezichts)wet- en regelgeving en gedragsregels, waaronder - onder omstandigheden - de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"), verplicht om de identiteit van haar cliënten (en in voorkomend geval: van de vertegenwoordiger en uiteindelijk belanghebbenden van cliënt) vast te stellen en de opgegeven identiteit te verifiëren. Van Benthem & Keulen aanvaardt de opdracht van cliënt onder de ontbindende voorwaarde dat de identiteit van cliënt kan worden vastgesteld en geverifieerd. Als de Wwft van toepassing is, is Van Benthem & Keulen onder bepaalde omstandigheden verplicht om door of ten behoeve van cliënt verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij het bevoegde gezag te melden. In voorkomend geval verbiedt de Wwft Van Benthem & Keulen om cliënt te informeren over (het voornemen tot) het doen van voornoemde melding. Als Van Benthem & Keulen constateert dat de informatie in het UBO-register over de uiteindelijk belanghebbende(n) van cliënt niet juist of onvolledig is, is Van Benthem & Keulen verplicht om dit aan de Kamer van Koophandel te melden. Door Van Benthem & Keulen een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

8.
Tenzij met de cliënt is afgesproken dat Van Benthem & Keulen voor haar dienstverlening wordt gehonoreerd door middel van betaling van een vast bedrag of daarvoor een gehele of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning ontvangt, worden de kosten van de werkzaamheden die Van Benthem & Keulen verricht op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de geldende uurtarieven en te vermeerderen met btw. Het individuele uurtarief is mede vastgesteld op basis van het aantal ervaringsjaren van de advocaat of notaris en kan op basis van de toename van de ervaringsjaren, gedurende de looptijd van een opdracht worden verhoogd.

Jaarlijks, per 1 januari, worden de tarieven herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van de aanpassing van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.

Daarnaast zullen worden doorbelast de door Van Benthem & Keulen in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, vertaal- en deurwaarderskosten.

In beginsel ontvangt een cliënt kort na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan echter ook, tenzij anders afgesproken, met langere tussenpozen een declaratie worden gezonden. Declaraties dienen steeds, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum voldaan te zijn.

9.
Van Benthem & Keulen biedt de diensten die door haar worden aangeboden onder het 'vanDienst'-concept aan op basis van het 'fair use'-beginsel'. Zij behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik van deze diensten, de dienstverlening te staken. 

10.
Van Benthem & Keulen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van cliënten in het kader van haar dienstverlening. Tenzij anders aangegeven zal Van Benthem & Keulen deze persoonsgegevens slechts in het kader van dienstverlening verwerken en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Cliënt staat er voor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de persoonsgegevens aan Van Benthem & Keulen in het kader van de dienstverlening. Cliënt zal Van Benthem & Keulen onmiddellijk op de hoogte stellen, indien persoonsgegevens niet meer juist zijn en gerectificeerd en/of verwijderd moeten worden. Cliënt zal betrokkenen, voor zover wettelijk verplicht, informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Van Benthem & Keulen conform de AVG en overige toepasselijke wetgeving, conform het privacy statement op de website van Van Benthem & Keulen. Ingeval er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens welke op grond van artikel 34 AVG door Van Benthem & Keulen gemeld moet worden aan de betrokkene, zal cliënt de betrokkene op eerste verzoek van Van Benthem & Keulen en conform de redelijke instructies van Van Benthem & Keulen in kennis stellen. Cliënt vrijwaart en stelt Van Benthem & Keulen schadeloos ter zake van (i) alle schade; en (ii) aan Van Benthem & Keulen opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de cliënt uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

11.
Van Benthem & Keulen heeft een kantoorklachtenregeling waarop cliënten, onverminderd het recht van cliënten in geval van notariële dienstverlening om zich tot de in artikel 20 genoemde geschillencommissie te wenden, een beroep kunnen doen. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Van Benthem & Keulen, www.vbk.nl.

12.
Op de rechtsverhouding tussen Van Benthem & Keulen en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Van Benthem & Keulen en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen, behoudens in geval van notariële dienstverlening dan geldt het bepaalde in artikel 21.

13.
Niet alleen Van Benthem & Keulen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van Benthem & Keulen hebben verlaten.

14.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, ook indien naar de toepasselijkheid daarvan niet andermaal wordt verwezen. Zij zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal gesteld. Ingeval van (geschil over) de inconsistentie tussen de Nederlandse tekst en een van deze voorwaarden en een vertaling daarvan zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

15.
Indien een cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de volgende bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing: de automatisch prijsherziening als genoemd onder 8 indien deze plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de aanwijzing van rechtbank Midden-Nederland als bevoegde rechter als genoemd onder 12.

In geval van notariële dienstverlening gelden aanvullend op de hiervoor weergegeven bepalingen, de navolgende bepalingen:

16.
De notaris (waaronder mede dient te worden verstaan in het kader van deze voorwaarden de kandidaat-notaris) houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

17.
De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

18.
De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

19.
De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

20.
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

21.
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidsstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Van Benthem & Keulen B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30241317.

Versie maart 2023

Download als pdf