Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Van Benthem & Keulen. Hoewel Van Benthem & Keulen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Van Benthem & Keulen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Van Benthem & Keulen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Van Benthem & Keulen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Van Benthem & Keulen en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming “Van Benthem & Keulen” alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Van Benthem & Keulen, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Van Benthem & Keulen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Van Benthem & Keulen.