Wij maken legal Zorg & Sociaal domein
beter

Zorg & Sociaal domein

De wetgever is permanent op zoek naar een evenwicht om via vraagsturing, concurrentie maar ook samenwerking de stijgende zorgkosten te beheersen en kwaliteit te stimuleren. Deze zoektocht naar evenwicht leidt tot veelvuldige aanpassingen en aanscherpingen van de wet- en regelgeving in de zorgsector (care en cure) en het sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

De voortschrijdende inzichten, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen vragen om juridische dienstverleners die daarin het overzicht behouden, trends en nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en in staat zijn om met zorgaanbieders, farmaceuten, hulpmiddelenleveranciers en gemeentelijke overheden mee te denken om vanuit hun verschillende rollen en verantwoordelijkheden pro-actief en tijdig te anticiperen op deze (rechts)ontwikkelingen.

Wat betekent bijvoorbeeld de omslag van prestatiebekostiging naar uitkomstbekostiging (volgens de principes Value Based Healthcare) voor de zorgcontractering? Welke eisen stelt dit aan de strategische positionering van uw zorgorganisatie en de samenwerkingsverbanden waarbinnen de zorgorganisatie werkt?

Onze aanpak

Hoogwaardige juridische dienstverlening in de zorgsector en het sociaal domein vraagt om zowel diepgaande sectorkennis als gespecialiseerde kennis van en inzicht in de sectorspecifieke wet- en regelgeving. Daarnaast is het cruciaal om rechtsontwikkelingen op de voet te volgen. Wij hebben deze gespecialiseerde kennis en ervaring stevig verankerd binnen ons team en zijn daardoor bij uitstek in staat om in geschillen, beleidsmatige, strategische en organisatievraagstukken te functioneren als kwalitatief hoogwaardige kennispartner.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

  • Zorgcontractering, tariefregulering & verzekerde aanspraken
  • Samenwerking, structurering & governance
  • Jeugdhulp & maatschappelijke ondersteuning (sociaal domein)
  • Kwaliteit, toezicht & handhaving
  • Medische aansprakelijkheid, klacht- & tuchtrecht
  • Algemeen gezondheidsrecht & patiëntenrechten

Voor wie werken wij?

Zorgondernemers, zorgaanbieders in de cure en care, de genees- en hulpmiddelenindustrie en gemeentelijke overheden.

Recente zaken Zorg & Sociaal domein

  • Bodemprocedure tegen een zorgverzekeraar over de onrechtmatige beëindiging van een zorgcontract en de weigering van de zorgverzekeraar tot het sluiten van nieuwe zorgovereenkomsten
  • Het uit naam van regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen NZa over regulering van tarieven en budget voor ambulancezorg

Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden

In de wet is vastgelegd in welke gevallen nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Met dit inzagerecht wordt een uitzondering gemaakt op de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener ten opzichte van zijn patiënt. Beoordelen of sprake is van een dergelijke uitzondering is in de praktijk vaak lastig. Benieuwd naar de uitzonderingen en wanneer deze gelden? Wij maakten een infographic over inzage in het medisch dossier door nabestaanden. 

Antwoorden op de 10 meest gestelde vragen van zorgaanbieders over de verplichting om per 27 september 2020 hun UBO te registreren

Bent u zorgaanbieder? Dan bent u per 27 september 2020 verplicht uw 'UBO' te registreren bij de Kamer van Koophandel. Wat een UBO is, wat er precies moet worden geregistreerd en overige meest gestelde vragen van zorgaanbieders, leest u in onze Q&A. Naast deze Q&A hebben wij de belangrijkste hoofdzaken kernachtig en schematisch weergegeven in een overzicht. Wilt u meer weten over de UBO-registratie of het overzicht inzien? 

Meer lezen

Vijf zaken die iedere MSB-bestuurder moet weten over de per 1 juli 2020 verplichte cliëntenraad

Medisch specialistische bedrijven moeten per 1 juli 2020 een cliëntenraad instellen als ze voldoen aan de voorwaarden uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zo'n cliëntenraad krijgt ingrijpende bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van een MSB. Wilt u weten welke impact dit kan hebben op uw MSB?

Meer lezen