Wij maken legal Algemeen Gezondheidsrecht & Patiëntenrechten
beter

Algemeen Gezondheidsrecht & Patiëntenrechten

Onder het algemene gezondheidsrecht valt diverse zorgspecifieke wet- en regelgeving waarin de rechtspositie van patiënten en zorgprofessionals staat beschreven. Het gaat hierbij onder meer om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, ook wel Wet BIG genoemd. Hierin zijn de rechten én verplichtingen van zorgprofessionals vastgelegd. De belangrijkste rechten en plichten van patiënten in relatie tot hulpverleners zijn geregeld via de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Voorbeelden hiervan zijn:

  • De verplichting voor een hulpverlener om een medisch dossier bij te houden
  • Het recht op inzage in het dossier van een patiënt
  • Het medisch beroepsgeheim van de hulpverlener

Onze aanpak

Hoever rechten en plichten in concrete gevallen van diagnostiek en behandeling reiken is niet altijd even duidelijk en kan daardoor leiden tot tegengestelde belangen of juridisch-ethische dillema’s. Onze specialisten staan zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren bij in diverse vraagstukken, geschillen en procedures die voortvloeien uit de behandelsetting. Met als uitgangspunt het voorkomen van onnodige juridische procedures en het zoeken naar pragmatische minnelijke oplossingen door het gesprek met betrokkenen aan te gaan.

Onze specialisten zijn lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

  • Inzageverzoeken patiëntendossiers
  • Aanvraag Wbmv-vergunning
  • Tijdelijke wet ambulancezorg

Voor wie werken wij?

Zorgondernemers, zorgaanbieders in de cure en care, de genees- en hulpmiddelenindustrie en gemeentelijke overheden.

Recente zaken Algemeen Gezondheidsrecht & Patiëntenrechten

  • Kort geding procedures over afgifte DNA
  • Advisering over melding “Veilig Thuis” en omvang patiëntendossier
  • Advies aan een weefselbank over de rechten en plichten ten aanzien van opgeslagen lichaamsmateriaal