Wij maken legal Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden
beter

Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden

Per 1 januari 2020 is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd in welke gevallen nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Met dit inzagerecht wordt een uitzondering gemaakt op de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener ten opzichte van diens patiënt. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na overlijden van de patiënt onverkort. Uit artikel 7:458a BW volgt dat de hulpverlener nabestaanden inzage geeft in het medisch dossier van een overleden patiënt, indien:

  • De patiënt hiervoor bij leven toestemming heeft gegeven;
  • De nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident heeft ontvangen;
  • De persoon die inzage verlangt een zwaarwegend belang heeft bij inzage;
  • De ouders of voogd van een overleden kind jonger dan 16 jaar inzage verlangen, tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap.

Bovendien heeft een nabestaande de mogelijkheid van een second opinion bij een onafhankelijk arts indien de nabestaande het vermoeden heeft dat sprake is van een medische fout en de zorgverlener inzage heeft geweigerd. De onafhankelijk arts beoordeelt de weigering van de inzage in het dossier. Acht de arts de weigering onterecht, dan krijgt de nabestaande alsnog inzage in het medisch dossier.

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om te bepalen of nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier. Zo worstelen zorgaanbieders regelmatig met inzageverzoeken van nabestaanden en is het vaak onduidelijk wanneer sprake is van een zwaarwegend belang. Wij hebben een infographic opgesteld om u in de praktijk te ondersteunen bij de beoordeling of nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier.

 

Download de infographic

Wilt u meer weten over het inzagerecht in het medisch dossier door nabestaanden?

Binnen ons team Zorg & Sociaal domein zijn Petra klein Gunnewiek en Jonna de Clerck specialisten op het gebied van patiëntenrechten en het inzagerecht van nabestaanden. Zij hebben ruime ervaring in het adviseren van zorgaanbieders hierover.