Privacy & cookie statement

Dit privacy- en cookiestatement heeft betrekking op de website www.vbk.nl (hierna: "de Website"). In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Van Benthem & Keulen B.V., gevestigd te Archimedeslaan 61 (3584 BA) Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30241317 (hierna: "VBK", "wij" of "ons"), van bezoekers van de Website (hierna: "u" en "uw persoonsgegevens") verwerken.

VBK respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de Website. Dit privacy- en cookiestatement zal uiteenzetten hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken, op welke wijze wij gebruik maken van cookies en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit privacystatement heeft geen betrekking op de wijze waarop wij dossiers voor onze cliënten behandeld.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt VBK en waarom?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de doelen en op de grondslagen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kunt u meer informatie vinden in ons cookiestatement.

Legal Update, IURA ACTUA en andere evenementen/seminars
U kunt zich via de Website opgeven om nieuws van ons te ontvangen, zoals Legal Updates of u kunt zich opgeven voor allerlei evenementen en seminars die wij organiseren. Voor het versturen van Legal Update gebruiken wij uw naam en e-mailadres en geslacht. Eventueel kunt u ook aanvullende informatie verschaffen bijvoorbeeld over het bedrijf en de functie waarin u werkzaam bent. Dit is echter niet verplicht voor het ontvangen van de Legal Update, maar wel voor de IURA ACTUA. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de Legal Update of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Aan klanten kunnen wij nieuws of uitnodigingen voor evenementen of seminars toesturen zonder dat we hiervoor toestemming nodig hebben. VBK heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de klantrelatie. Mocht u echter liever geen informatie van ons ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde hiervoor afmelden.

Het geven van uw persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u echter geen nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen sturen.

vanDienst
Via vanDienst bieden wij u kosteloos een aantal services, zoals een helpdesk om telefonisch te sparren, modelcontracten om te downloaden en de mogelijkheid om gebruik van onze bibliotheek te maken. Om gebruik te kunnen maken van de modelcontracten vragen wij u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en om uw naam, geslacht, bedrijfsnaam, functie en zakelijk e-mailadres in te vullen.

VBK heeft een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 (f) AVG om deze persoonsgegevens te verwerken, om u kosteloos van dienst te kunnen zijn. Gebruik van uw contactgegevens om contact met u op te nemen, is geen noodzakelijke wettelijke of contractuele voorwaarde. Echter, indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt zullen wij u niet van dienst kunnen zijn. Het geven van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract voor het gebruik van de modellen. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u de modelcontracten niet toesturen.

Solliciteren
Dit privacystatement is niet van toepassing wanneer u solliciteert naar een bepaalde functie bij VBK via de website of per e-mail, het privacystatement voor sollicitanten vindt u hier.

Studentenactiviteiten
Dit privacystatement is niet van toepassing wanneer u zich aanmeld voor een studentenactiviteit of studentstage bij VBK via de website of per e-mail, het privacystatement voor studenten vindt u hier.

2. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: "verwerkers"). Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

Wij delen geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER").

3. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Wanneer u zich afgemeld heeft voor de nieuwsbrief of andere berichten zullen we uw persoonsgegevens verwijderen. Zolang u klant bent bij ons kantoor zullen wij uw persoonsgegevens bewaren. U kunt uiteraard aangeven dat u niet benaderd wilt worden met nieuws en/of voor evenementen.

5. Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft het recht ons te verzoeken om:

inzage te geven in uw persoonsgegevens,
deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw
   persoonsgegevens;
-  uw persoonsgegevens te beperken; en/of
-  om uw persoonsgegevens te ontvangen of door te laten geven aan een derde
   (dataportabiliteit).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

Tenslotte heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen privacystatement

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via deze pagina.

7. Vragen?

Hebt u nog vragen, wilt u een klacht uiten of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacystatement? Neem dan contact met ons op:

Kantorenpark Rijnsweerd Noord
T.a.v. de heer Johan Koggink, directeur
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
Postbus 85005
3508 AA Utrecht
T +31 30 259 5607
F +31 30 259 5504
johankoggink@vbk.nl