Wij maken legal Wet Franchise
transparant

Wet Franchise

Per 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Het doel van de wet is om tussen franchisenemer en franchisegever een evenwichtige relatie te creëren en de positie van de franchisenemer te versterken.

De Wet Franchise kent een aantal verplichtingen, voor zowel de franchisenemer als franchisegever.
Waar moet u vanaf 1 januari 2021 rekening mee houden? Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit de Wet Franchise.

Wat betekent dit voor de franchisebranche?

Per 1 januari 2021 moeten franchisegevers en franchisenemers zich conformeren aan de Wet Franchise. Vanaf deze datum moeten franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet; de bepalingen in de nieuwe titel 16 van Boek 7 BW zijn dwingendrechtelijk van aard.

Voor franchiseovereenkomsten die dateren van voor de inwerkingtreding geldt voor wat betreft enkele specifieke bepalingen een overgangsperiode. Dit betreft de artikelen over goodwill, het non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule. Voor deze onderdelen geldt een overgangsperiode van 2 jaar waarbinnen reeds bestaande franchiseovereenkomsten alsnog in lijn moeten worden gebracht met de nieuwe wet. Nieuwe overeenkomsten (na 1 januari 2021 afgesloten) moeten direct volledig voldoen aan de wet, dus ook ten aanzien van goodwill, het non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste.

De precontractuele fase

De franchisegever dient (vanaf 2021) bij de onderhandelingen over een nieuwe franchiseovereenkomst tijdig bepaalde – en in de wet benoemde – informatie te verstrekken aan de franchisenemer.
De franchisegever heeft geen verplichting om een exploitatieprognose te verschaffen. Alle in de wet voorgeschreven informatie moet minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst gesloten wordt, verstrekt worden. Deze periode van vier weken wordt gezien als een stand-still periode, wat inhoudt dat de opgestelde documentatie niet meer gewijzigd mag worden.

De (inhoud van de) franchiseovereenkomst

De Wet Franchise bevat bepaalde vereisten waaraan (de inhoud van) een franchiseovereenkomst in ieder geval dient te voldoen. Het gaat dan om de volgende onderwerpen:

 1. goodwill-vergoeding: de overeenkomst dient te bepalen op welke wijze wordt vastgesteld of goodwill aanwezig is in de onderneming en, zo ja, wat de omvang daarvan is;
   
 2. postcontractueel non-concurrentiebeding: de termijn die in een dergelijk beding wordt opgenomen, dient beperkt te blijven tot één jaar na het einde van de overeenkomst en het gebied waarvoor een dergelijk beding geldt dient beperkt te zijn tot het gebied waarbinnen de franchise ook is geëxploiteerd;
   
 3. tussentijdse wijziging van de franchiseovereenkomst of -formule (instemmingsvereiste): in de franchiseovereenkomst kan een concreet drempelbedrag opgenomen worden ten aanzien van wijzigingen. Voor het doorvoeren van wijzigingen in de franchiseovereenkomst- of formule, of indien de franchisegever voornemens is om een afgeleide formule te exploiteren zonder daartoe de franchiseovereenkomst te wijzigen, zal in sommige gevallen (bij investeringen, financiële bijdragen, kosten of omzetderving door de franchisenemer) voortaan voorafgaande instemming nodig zijn van een meerderheid van de in Nederland gevestigde franchisenemers of van elk van de in Nederland gevestigde franchisenemers die door de wijziging geraakt wordt. Zonder drempelbedrag is voor iedere wijziging toestemming nodig.

Verplichtingen gedurende de samenwerking

De franchisegever zal in de toekomst de franchisenemers jaarlijks informatie moeten verstrekken over de inzet van diverse vergoedingen. Zo moet bijvoorbeeld informatie worden gegeven over hoe de diverse vergoedingen besteed worden. Het gaat hierbij met name over gebruikelijke vergoedingen zoals een marketingvergoeding of automatiseringsvergoeding. De gedachte hierachter is dat, door de franchisegever te verplichten hier informatie over te delen, er overleg plaats kan vinden over de optimale besteding door de franchiseorganisatie. Daarnaast zal de franchisenemer tijdig moeten worden geïnformeerd over een aantal andere in de wet benoemde onderwerpen.

Buitenlandse franchisenemers

De Wet Franchise geldt dwingend ten opzichte van franchisenemers die in Nederland gevestigd zijn. Wanneer de franchisegever in Nederland gevestigd is, maar de franchisenemer in het buitenland gevestigd is, mag er worden afgeweken, óók als het Nederlands recht op de franchiseovereenkomst van toepassing is verklaard.

Wat moeten franchisegevers doen?

Nu de Wet Franchise per 1 januari 2021 in werking is getreden is er werk aan de winkel voor de franchisebranche en dan met name voor de franchisegevers. Wat moeten zij doen:

 • Breng overeenkomsten zo spoedig mogelijk in lijn met de Wet Franchise;
 • Denk na over hoe u de bestaande franchise overeenkomsten voor het einde van de overgangsperiode in lijn brengt met de Wet Franchise daar waar het gaat over goodwill, non-concurrentie en instemming bij tussentijdse wijzigingen. Ten aanzien van dit laatste onderwerp moet worden geïnventariseerd wat een redelijke en werkbare hoogte van het drempelbedrag zal zijn;
 • Vergeet niet ook te kijken naar de overige documenten (zoals bijvoorbeeld het handboek) en de te doorlopen processen;
 • Inventariseer of – en hoe – de werving en selectie van franchisenemers zal moeten worden aangepast. Ga na of alle vereiste informatie voor potentiële franchisenemers voorhanden is en ter beschikking wordt gesteld;
 • Overweeg vervolgens om, net zoals dat in België gebruikelijk is, een Precontractueel Informatie Document (PID) op te stellen;
 • Denk tot slot alvast na over een manier om goed bij te houden hoe bepaalde vergoedingen worden besteed en hoe de franchisenemer daarover, en ook over de andere in de wet benoemde onderwerpen, kan worden geïnformeerd.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Voor al uw vragen over de implementatie van de Wet Franchise, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanpassing van uw overeenkomsten en documentatie of vragen in verband met het benodigde overleg met de franchisenemers, kunt u terecht bij onze franchisespecialist Mariska Nijenhof-Wolters. Zij helpt u graag! 

In onderstaande handout vindt u de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Download de handout