Verlenging NOW-regeling: NOW-2 uitgewerkte regeling

25-06-2020

Eind mei 2020 informeerden wij u reeds over het feit dat de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1) zou worden verlengd. Minister Koolmees heeft op 22 juni 2020 de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-2) aan de Tweede Kamer aangeboden. NOW-2 kan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd via een daarvoor ontworpen formulier op www.uwv.nl.  

NOW-2 wijkt op een aantal punten van NOW-1 af. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rij.

  • Er is sprake van een omzetverlies van ten minste 20%. Het tweede subsidietijdvak is – anders dan bij NOW-1 – vier maanden en kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzetperiode van werkgevers die voor een tweede keer een beroep doen op de NOW, moet aansluiten op de vorige gekozen periode.
  • De referentiemaand voor de loonsom voor het tweede tijdvak is in beginsel maart 2020.
  • De forfaitaire opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • De extra 'ontslagboete' bij bedrijfseconomisch ontslag van 50% vervalt. Wel wordt, net als bij NOW-1, bij de vaststelling van de subsidie onder NOW-2 een correctie doorgevoerd ter hoogte van 100% van het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.
  • Bij grotere ontslagaanvragen (bij bedrijfseconomisch ontslag ) wordt in beginsel een korting op de uiteindelijke NOW-subsidie toegepast. Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode 30 mei tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag aanvraagt. De  extra korting wordt niet toegepast indien werkgever en belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord over de ontslagaanvraag hebben bereikt, of bij uitblijven van dit akkoord, partijen een gezamenlijk verzoek doen bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie om te laten beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is.
  • Werkgevers (nationaal of internationaal) die op grond van NOW-2 een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer, ontvangen mogen over het jaar 2020 geen dividend- of winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen of winstdelingen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen over 2020. Dit verbod geldt voor bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen en strekt zich niet uit tot het overige personeel. Deze verplichting geldt ook voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen (hetgeen mogelijk is indien de werkmaatschappij meer dan 20% omzetdaling laat zien, terwijl de groep in het geheel minder dan 20% omzetdaling heeft); in dat geval dient de werkgever te verklaren dat ook het groepshoofd of de moedermaatschappij zich aan deze verplichting houdt en zich ervan te vergewissen dat de groep zich hieraan ook daadwerkelijk committeert.
  • Deelname aan NOW-2 betekent ook een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)