Verlenging NOW-regeling: NOW 2.0

26-05-2020

Eerder informeerden wij u over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Inmiddels is door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en werkgelegenheid een verlenging aangekondigd voor de maanden juni, juli en augustus. Het is de bedoeling dat deze 'NOW 2.0' vanaf 6 juli 2020 kan worden aangevraagd.  

Wij zetten de belangrijkste voorwaarden zoals nu aangekondigd in de Kamerbrief voor u op een rij. 

  • Er is sprake van een omzetverlies van ten minste 20%. De (driemaandse) referteperiode kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De omzetperiode van werkgevers die voor een tweede keer een beroep doen op de NOW, moet aansluiten op de vorige gekozen periode.
  • De referentiemaand voor de loonsom voor het tweede tijdvak wordt maart 2020.
  • De extra 'ontslagboete' bij bedrijfseconomisch ontslag van 50% zal komen te vervallen. Bij de vaststelling van de subsidie onder NOW 2.0 wordt een correctie doorgevoerd ter hoogte van 100% van het loon van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.
  • Werkgevers die gebruikmaken van de NOW 2.0 mogen geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit verbod geldt voor het bestuur en de directie en strekt zich niet uit tot het overige personeel. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer het subsidiebedrag een accountantsverklaring vereist.
    In een separate Kamerbrief is opgenomen dat de accountantsverklaring verplicht zal worden gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van
    € 100.000 of meer. Ook wordt een verklaring vereist bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer. Werkgevers die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zullen moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld. Ter ondersteuning zal hiertoe een online tool beschikbaar worden gesteld.
  • Er zal een inspanningsverplichting voor de werkgever gaan gelden om werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen. In dit verband komt een nog nader uit te werken crisispakket 'NL leert door'.
  • De forfaitaire opslag op de loonkosten zal worden verhoogd van 30% naar 40% om ook andere vaste lasten (deels) te compenseren.

Zodra de uitgewerkte regeling bekend is zullen wij u opnieuw informeren.

Tot slot geldt dat in de Kamerbrief ook een aantal andere maatregelen en/of wijzigingen zijn aangekondigd, zoals een aanvulling op de NOW voor seizoensbedrijven, een tegemoetkoming voor vaste lasten van het MKB en een aangekondigde verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)