Herstructureren en reorganiseren van bedrijven in nood

19-11-2021

De coronacrisis heeft (nog steeds) een grote impact op het bedrijfsleven. Per 1 oktober jl. stopte het demissionaire kabinet de volledige compensatie van coronaschade, na 18 maanden steun. Nadat op 12 november jl. opnieuw maatregelen werden getroffen om de aanzwellende zesde coronagolf te beteugelen, heeft het kabinet besloten ditmaal €1,3 miljard uit te trekken voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemingen die hierdoor omzet mislopen. Belangenclubs van werkgevers hebben zich ingezet op volledige compensatie van coronaschade, maar dit heeft niet mogen baten. In de praktijk zullen maar weinig ondernemingen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Daar komt bij dat er geen loonsubsidie is opgenomen in het steunpakket, daar waar dit bij eerdere (gedeeltelijke) sluitingen van ondernemingen wel het geval was.

Vele ondernemingen zijn in zwaar weer terecht gekomen door de crisis. De nieuw getroffen maatregelen maken dat de kans bestaat dat een aantal ondernemingen binnenkort (wederom) niet aan betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen of anderszins in financiële problemen zal komen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, waarbij te denken valt aan een dalende omzet ten gevolge van kortere openingstijden, debiteuren die te laat of niet betalen, leveranciers die hun verplichtingen niet nakomen en drukkende huur- en personeelslasten.

Welke mogelijkheden zijn er om financiële problemen op te lossen?

Het voortbestaan van een onderneming hangt samen met een gezonde liquiditeit. Indien u voorziet dat uw liquiditeit onder druk komt te staan en u de lopende verplichtingen van de onderneming niet meer kunt voldoen, raden wij u aan te onderzoeken welke maatregelen u kunt nemen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. U kunt bijvoorbeeld uw debiteurenbeleid optimaliseren of uitstel aanvragen voor het betalen van belasting. Onder omstandigheden kan het verstandig zijn om bepaalde onderdelen van uw bedrijf af te stoten of om locaties te sluiten.

Welke mogelijkheden biedt de WHOA?

Een minnelijke regeling met schuldeisers heeft – ook vanuit kostenperspectief – altijd de voorkeur. Wanneer het niet mogelijk blijkt om in goed overleg tot een regeling met uw schuldeisers te komen, kan worden overwogen om hen een akkoord aan te bieden. Sinds 1 januari 2021 biedt de wet hiervoor een nieuw instrument, te weten het buitengerechtelijk dwangakkoord. Dit instrument is vastgelegd in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA'). Met het WHOA-akkoord is het mogelijk om een tegenstemmende minderheid van schuldeisers toch aan een regeling te verbinden, mits de rechter hiervoor toestemming verleent. Ook is het mogelijk om van langlopende verplichtingen, zoals verschuldigde huurtermijnen, af te komen door de huurovereenkomsten te beëindigen of te wijzigen door huurverlaging af te dwingen. Meer informatie over de WHOA vindt u op onze WHOA-pagina.

Ons team biedt u de mogelijkheid een quick scan uit te voeren om snel de mogelijkheden voor een succesvolle herstructurering en reorganisatie te verkennen. Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Müller en Rhea Bask.

Download als pdf

Specialist(en)