AFM-interpretatie biedt meer houvast bij vergunningplicht rondom groepsverzekeringen

08-04-2024

De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft recent een interpretatie gepubliceerd die meer houvast biedt bij de vraag of een verzekeringnemer onder een groepsverzekering bemiddelt. Als sprake is van bemiddeling is in principe een vergunning vereist op grond van de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). In de Legal Update 'Hof van Justitie: is een verzekeringnemer van een groepsverzekering een bemiddelaar?' bespraken wij al een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het "Hof") over dit onderwerp. De AFM borduurt in de interpretatie voort op deze uitspraak.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer, waarbij een of meer derde personen kunnen gelden als verzekerden onder de polis. In de praktijk komen groepsverzekeringen in veel soorten en maten voor. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties en sportclubs die een ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten behoeve van hun leden. 

Welke activiteiten leiden tot een vergunningplicht?

Een verzekeringnemer kan mogelijk activiteiten verrichten die leiden tot een vergunningplicht als bemiddelaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een verzekeringnemer een derde persoon aanmeldt als verzekerde onder een groepsverzekering. 

De AFM geeft aan dat volgens de uitspraak van het Hof sprake is van bemiddelen bij groepsverzekeringen, en dus een vergunningplicht, als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

  1. keuzemogelijkheid; en
  2. vergoeding.

De AFM gaat in de interpretatie dieper in op deze voorwaarden. Feiten en omstandigheden zijn van geval tot geval echter bepalend bij de vraag of sprake is van (vergunningplichtige) bemiddeling.

Keuzemogelijkheid

Aan deze voorwaarde is voldaan als de klant niet automatisch toetreedt tot de verzekeringsovereenkomst. Dit is het geval als de klant de keuze heeft om toe te treden tot een groepsverzekering. Als een keuzemogelijkheid ontbreekt is sprake van een automatische groepsverzekering, en wordt niet aan deze voorwaarde voldaan. 

Vergoeding

Aan deze voorwaarde is voldaan wanneer de verzekeringnemer een vergoeding ontvangt voor verrichte dienstverlening. De AFM is van mening dat sprake is van een vergoeding als er financieel voordeel wordt behaald door de verzekeringnemer. Het doorberekenen van premie en (administratie)kosten vallen niet onder het begrip financieel voordeel. 

Als mogelijk een vergunningplicht bestaat, kan een uitzondering of vrijstelling wellicht nog uitkomst bieden. De AFM benadrukt dat marktpartijen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van artikel 7 Vrijstellingsregeling Wft. Op grond hiervan worden sommige nevenverzekeringstussenpersonen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. 

Volledigheidshalve merken wij op dat de AFM mantelovereenkomsten buiten beschouwing laat bij de interpretatie. De AFM ziet mantelovereenkomsten namelijk niet als een verzekeringsovereenkomst. 

Hoe verder?

De interpretatie van de AFM kan gevolgen hebben voor verzekeringnemers die op dit moment geen vergunning hebben, maar wel activiteiten verrichten rondom groepsverzekeringen. De AFM geeft marktpartijen de gelegenheid om een vergunning aan te vragen als blijkt dat activiteiten vergunningplichtig zijn. Uiterlijk 1 oktober 2025 moeten deze marktpartijen beschikken over een vergunning. 

Vallen uw activiteiten onder de vergunningplicht?

Heeft u hulp nodig bij het maken van een beoordeling of uw activiteiten onder de vergunningplicht vallen? Wij helpen u graag. Belangrijke voorvragen bij deze beoordeling zijn of er sprake is van een groepsverzekering en bemiddelingsactiviteiten. Als dit het geval is, kunnen wij samen met u de mogelijkheden bekijken om een vergunningplicht te voorkomen. Denk hierbij aan het doen van een beroep op een vrijstelling of andere mogelijkheden die aansluiten bij uw bedrijfsvoering. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten van het team Banking & Finance. 

Dit is een Legal Update van Frank Richel, Dennis Apperloo en Micky Peters. 

Download als pdf

Specialist(en)