Wetsvoorstel over eenvoudigere inkoop binnen het sociaal domein aangenomen!

02-06-2022

De Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 is op 24 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Het doel van deze wet is het eenvoudiger maken van aanbestedingsprocedures in het sociaal domein. Eerder schreven wij hierover onder meer deze Legal Update.

Gemeenten en zorgaanbieders sluiten contracten voor het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo). In de huidige situatie moeten gemeenten voor het sluiten van deze contracten kiezen voor een aanbieder met de 'economisch meest voordelige inschrijving' (het emvi-criterium). Dit houdt in de praktijk in dat gemeenten gebruik maken van aanbestedingsprocedures met een offertefase. Met de nieuwe wet wordt het emvi-criterium geschrapt. Daarmee worden aanbestedingsprocedures zónder offertefase (de 'vereenvoudigde procedure' uit artikel 2.39 Aanbestedingswet) mogelijk. 

Een tweede verandering uit deze nieuwe wet is dat het mogelijk wordt dat de overheid regels maakt waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het bepalen van een reële prijs voor de in te kopen jeugdzorg (voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning bestaan hiervoor al regels). Ook kunnen regels worden gemaakt over de waarborging van de continuïteit van zorg.

Wanneer de wet precies in werking zal treden is nog niet duidelijk. Dit zal via een koninklijk besluit bekend worden gemaakt.

Dit is een Legal Update van Bastiaan Wallage.

Download als pdf

Specialist(en)