Handelen van een curator: toezicht uitsluitend door de rechter-commissaris of mogelijk (ook) onderwerp van een onderzoek in enquête?

29-05-2020

In Juridisch up to Date (JutD) 2020-0081, schreven Juliette Wareman en Sjoerd van Gils het artikel 'Handelen van een curator: toezicht uitsluitend door de rechter-commissaris of mogelijk (ook) onderwerp van een onderzoek in enquête?'. 

De curator ontleent zijn bevoegdheden van oudsher aan het faillissementsrecht. De curator heeft daarbij ook de bevoegdheid om de onderneming van de gefailleerde voort te zetten. In voorkomende gevallen kan het immers in het belang van de boedel zijn dat de onderneming van de gefailleerde tijdelijk wordt voortgezet, omdat daarmee de grootste opbrengsten voor de boedel behaald kunnen worden.

Het enquêterecht ziet op het beleid en de gang van zaken binnen een rechtspersoon. Indien de Ondernemingskamer meent dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen wordt een onderzoek bevolen. Kan het handelen van de curator onderwerp worden van een onderzoek in enquête? In dit artikel bespreken Juliette en Sjoerd de stand van zaken en enkele recente ontwikkelingen.

Download in pdf

Specialist(en)