Enkele juridisch aspecten van due diligence

22-07-2010

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2010, nr. 29, schreef Martin Brink, samen met Soleanie Martis, het artikel 'Enkele juridische aspecten van due diligence'. De term 'due diligence', zoals die heden ten dage in de transactiepraktijk wordt gekend, is de uitdrukking van een activiteit ter vermijding van aansprakelijkheid, welke is voortgekomen uit de Amerikaanse financiële praktijk (M. Brink, Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009). Het begrip 'due diligence' laat zich niet goed naar het Nederlands vertalen. Er is geen Nederlands equivalent voor deze term, of het zou 'gepaste voorzichtigheid' dan wel 'verschuldigde oplettendheid' moeten zijn. Met due diligence wordt in ons land (ook) het onderzoek bedoeld dat plaatsvindt als er sprake is van een wijziging in de zeggenschap in een rechtspersoon, in de eigendom van een onderneming of als er een (andere) financiële transactie van betekenis aan de orde is zoals bij voorgenomen beursintroducties, fusies, overnames, joint ventures of een andere belangrijke investering. Nu het bij dergelijke transacties voor degenen die de investeringen doen of de beslissingen moeten nemen, 'van buitenaf' niet te zien is of er in de doelwitvennootschap problemen te verwachten zijn of onwelgevallige verplichtingen zijn aangegaan, dan wel voor de doelwitvennootschap aansprakelijkheden aan de orde (kunnen) zijn, wordt een due diligence onderzoek uitgevoerd om zo veel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over het voorwerp van de transactie en/of over de partij waarmee een transactie wordt aangegaan. Bij een regulier due diligence onderzoek, binnen het kader van een commerciële transactie tussen ondernemingen, zal het onderzoek verschillende gebieden betreffen zoals: financiële en accountancy aspecten, fiscale aspecten, juridische aspecten, milieuaspecten, technologieaspecten en ook synergie en integratievoordelen (cultuuraspecten). Hierna worden enkele juridische aspecten van het due diligence onderzoek aangesproken. Met name due diligence in relatie tot garanties/vrijwaringen en de vraag of er een verplichting kan worden aangenomen om gebreken - die tijdens het uitvoeren van een due diligence onderzoek zijn ontdekt - te melden aan de andere partij bij de voorgenomen transactie, zullen worden belicht. Ook zal worden ingaan op due diligence als input voor het formuleren van een voorbehoud in een overnameovereenkomst. Ook zullen Martin en Soleanie ingaan op due diligence als input voor het formuleren van een voorbehoud in een overnameovereenkomst. 

Download in pdf

Specialist(en)