Minister wijst Studiekeuze123 officieel aan als rechtspersoon voor studentenenquêtes

20-05-2020

Op 1 april jl. is het wetsvoorstel Wijziging WHW i.v.m. studiekeuze-informatie en studentenenquête in werking getreden. Deze wetswijziging ziet op het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs. In de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) is hiertoe een nieuw artikel – artikel 7.15a – toegevoegd.

De aanleiding voor deze wetswijziging is het juridisch waarborgen van de Nationale Studentenenquête (NSE), zo blijkt uit de memorie van toelichting. In de NSE kunnen studenten in het hoger onderwijs hun mening uiten over hun opleiding en onderwijsinstelling. Aankomende studenten kunnen op basis van de resultaten van de NSE op hun beurt opleidingen en onderwijsinstellingen met elkaar vergelijken. De resultaten van de NSE zijn dus erg belangrijk als studiekeuze-informatie. Daarbij wordt de informatie ook door onderwijsinstellingen gebruikt om hun kwaliteitszorg te verbeteren en door de minister en de Onderwijsinspectie voor landelijke monitoring van beleid.

Omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de mogelijkheid beperkt om gegevens van studenten te gebruiken, werd de uitvoering van de NSE bemoeilijkt en werden resultaten voor een groot deel onbruikbaar. In de bestaande wetgeving kon geen werkbare oplossing gevonden worden voor dit probleem en daardoor stond het voorbestaan van de NSE onder druk. De invoering van artikel 7.15a WHW moet hier verandering in brengen.

Op 24 april jl. is conform artikel 7.15a WHW een rechtspersoon door de minister aangewezen die wordt belast met de uitoefening van de taken bedoeld in het wetsartikel, zoals het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid en studentbetrokkenheid. Tot deze taken behoort ook het organiseren van de NSE. Deze aangewezen rechtspersoon is de Stichting Studiekeuze123.

Een belangrijk doel van artikel 7.15a WHW is dat onderwijsinstellingen gegevens (kunnen) aanleveren bij Studiekeuze123 die nodig zijn voor de uitvoering van haar taken. In de Regeling gegevens studentenenquête, die op 25 april jl. is ingegaan, staat welke gegevens instellingsbesturen moeten aanleveren ten behoeve van de NSE. Doordat nu wettelijk is vastgelegd dat (en welke) gegevens instellingsbesturen moeten aanleveren, staat de AVG niet meer aan gegevensverstrekking in de weg.

Dit is een Legal Update van het sectorteam Onderwijs.

Download als pdf

Specialist(en)