Hoge Raad: Ook verhoogde aansprakelijkheidsdrempel voor door werknemers veroorzaakte schade in concernverband

22-12-2022

Een werknemer die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde aan wie de werkgever schade moet vergoeden, kan alleen aansprakelijk worden gehouden door de werkgever als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:661 lid 1 BW). Van opzet of bewuste roekeloosheid is niet snel sprake. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld (ECLI:NL:HR:2022:1813) dat deze toets ook in concernverband moet worden toegepast. In deze Legal Update bespreken wij deze recente uitspraak.

Casus

Wat was er aan de hand? Werkneemster was eerst als administratief medewerkster en later als hoofd administratie werkzaam bij Van Mossel Autoschadegroep B.V. In december 2017 werd ontdekt dat de financieel directeur, die ook leidinggevende was van werkneemster, ongeveer € 1.000.000,-- had verduisterd. Een aantal vennootschappen die in concernverband staan tot Van Mossel Autoschadegroep B.V. stellen zich op het standpunt dat werkneemster betrokken was bij deze verduistering en stellen haar aansprakelijk voor de schade.

Hoge Raad

In eerste aanleg en in hoger beroep zijn de vorderingen van de eisers afgewezen. Onderwerp van geschil is of ook in concernverband de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van artikel 7:661 BW van toepassing is (opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is vereist), of dat in concernverband de algemene regels omtrent onrechtmatige daad gelden, waardoor de werkneemster makkelijker aansprakelijk kan worden gehouden.

De Hoge Raad oordeelt dat de maatstaf van artikel 7:661 lid 1 BW van toepassing is. Daarbij zijn de volgende punten relevant:

  • Werkneemster was weliswaar niet in dienst bij één van de concernvennootschappen die haar aansprakelijk stelt, maar wel bij Van Mossel Autoschadegroep B.V., een in concern aan deze vennootschappen gelieerde vennootschap
  • De werkzaamheden van werkneemster beperkten zich niet tot de vennootschap van haar formele werkgever, maar zij verrichtte werkzaamheden voor alle vennootschappen in het concern, dus ook voor de vennootschappen die partij zijn in deze procedure
  • De aan werkneemster verweten betrokkenheid bij de verduistering door de financieel directeur is gerelateerd aan de wijze waarop zij haar werkzaamheden heeft verricht.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof Den Bosch en verwijst de zaak door naar het hof Arnhem-Leeuwarden voor verdere behandeling.

Conclusie

In deze uitspraak heeft de Hoge Raad de reikwijdte van de maatstaf voor het vaststellen van schade die door een werknemer is toegebracht uitgebreid, door te oordelen dat onder bepaalde omstandigheden deze strenge maatstaf ook in concernverband geldt. Aansprakelijkstelling van werknemers door andere groepsvennootschappen dan de eigen werkgever is er daardoor niet gemakkelijker op geworden.

Heeft u vragen over de aansprakelijkstelling voor door werknemers tijdens werkzaamheden veroorzaakte schade in concernverband of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Maurits Michon.

Download als pdf

Specialist(en)