Gewijzigde Wwft in werking getreden

02-08-2018

Recent berichtten wij u over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn die op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen. De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt op een groot aantal punten de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, verwijzen wij u naar onze Legal Update van 12 juli 2018.

Toch sneller dan verwacht, is op 25 juli 2018 de gewijzigde wetgeving in werking getreden. Opmerkelijk is dat met de inwerkingtreding van genoemde Implementatiewet wordt afgeweken van de vaste verandermomenten van wetgeving. Dit is volgens onze Minister van Financiën in dit geval gerechtvaardigd omdat het Europese wetgeving betreft die uiterlijk op 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten zijn.

Door de inwerkingtreding van de Implementatiewet wordt de huidige Wwft weer in lijn gebracht met de Europese regelgeving. Het is echter maar de vraag hoe lang deze wet er zo uit zal blijven zien nu de Europese Unie een vijfde anti-witwasrichtlijn (als opvolger van de vierde anti-witwasrichtlijn) heeft aangenomen en gepubliceerd. De vijfde anti-witwasrichtlijn is op 9 juli 2018 in werking getreden en dient Nederland uiterlijk op 10 januari 2020 te hebben geïmplementeerd in haar huidige wetgeving. Deze datum lijkt nog ver weg, maar terugblikkend op de tijd die het heeft gekost om de vierde anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd te krijgen, zal deze datum snel dichterbij komen.

Tot slot zal de invoering van het veel besproken UBO-register, welk register inzage zal geven in de uiteindelijk belanghebbende(n) van vennootschappen en andere juridische entiteiten, nog even op zich laten wachten. Onze Minister van Financiën heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, waarbij wordt voorzien in de totstandkoming van het UBO-register, begin 2019 aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Dit is een Legal Update van Timon Eissens.

Download als pdf

Specialist(en)