Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

12-07-2018

Eindelijk is het dan zover. Meer dan een jaar later dan dat de wet in werking had moeten treden, is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door de Eerste Kamer. Slechts de handtekening van de koning staat de inwerkingtreding van deze wet nu nog in de weg. Met deze wet wordt de vierde anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

In de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een definitie van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) opgenomen. Het gaat daarbij om een natuurlijk persoon die kortgezegd voor meer dan 25% eigenaar is van, of zeggenschap heeft in, een juridische entiteit. Door invoering van de nieuwe wet geldt deze 25%-grens niet meer. Het percentage geldt in de nieuwe wet nog slechts als indicatie dat de betrokken persoon kwalificeert als UBO. Daarnaast wordt de zogenaamde pseudo-UBO geïntroduceerd. Dit is een hogere leidinggevende die als UBO wordt aangemerkt indien een juridische entiteit geen échte UBO heeft. Het gevolg hiervan is dat elke juridische entiteit vanaf de invoering van de wet een (pseudo) UBO zal hebben.

Andere belangrijke wijzigingen zijn dat instellingen zoals notariskantoren en banken door de invoering van de wet gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen op te stellen om risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

Verder zullen in de wet niet langer bepaalde typen cliënten worden aangewezen waarbij met vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan, maar dient een instelling zelf te beoordelen welk onderzoek in een bepaalde situatie gedaan dient te worden. Daarbij geldt dat bij politiek prominente personen een verscherpt onderzoek moet worden gedaan. Door invoering van de wet worden tot slot ook wijzigingen in het PEP-begrip doorgevoerd. Er geldt bijvoorbeeld geen verschil meer tussen binnenlandse en buitenlandse politieke prominente personen.

Dit is een Legal Update van Timon Eissens en Mariël Vrielink.

Download als pdf

Specialist(en)