Per 2024 verplichte CO2-registratie voor werkgevers van woon-werkverkeer én zakelijk verkeer

04-09-2023

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 januari 2024 verplicht rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. De 'rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit' is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van 2019.
Belangrijk is dat organisaties vóór 1 januari 2024 zorgen dat hun administratie aansluit bij de rapportageverplichting en nagaan of derden, zoals de leasemaatschappij, wagenparkbeheerder en/of mobiliteitsdienstverlener, in staat zijn om de benodigde gegevens aan te leveren.

CO2-uitstoot rapportage: Wat moet u doen?

Organisaties die onder de rapportageverplichting vallen, moeten rapporteren over alle gereisde kilometers van hun werknemers. Wanneer een onderneming onder de rapportageverplichting valt en welke gegevens precies moeten worden aangeleverd, staat uitgebreid beschreven in de handreiking Gegegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit. Uit de handreiking volgt onder meer dat:

• Onderscheid moet worden gemaakt tussen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. 'Zakelijke mobiliteit' betreft alle reizen die werknemers voor hun werk maken, behalve woon-werkverkeer, en is onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Lease en/of eigen wagenpark

  2. Mobiliteitsdiensten (denk aan het openbaar vervoer en de deelauto)

  3. Declaraties.

Woon-werkmobiliteit betreft de reizen van werknemers tussen hun woon- of verblijfsplaats en het vaste werkadres. Hieronder valt ook het reizen naar de verschillende vestigingen van de werkgever. Het reizen naar de locatie van de opdrachtgever valt onder woon-werkmobiliteit als de werknemer in dienst is voor een uitzend- of detacheringsbureau.

• De kilometers gesplitst moeten zijn per brandstoftype en vervoerswijze. Vervoersmiddelen die onder de rapportageverplichting vallen zijn de auto, motorfiets, bromfiets/scooter, (e-)fiets, lopen en openbaar vervoer. Andere vervoersmiddelen, zoals reizen per vliegtuig, vallen niet onder de rapportageverplichting.

Verder bevat de handreiking methodes en tips over het verzamelen van de benodigde gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld toegelicht dat de gegevensverzameling woon-werkmobiliteit kan plaatsvinden via registratiesystemen en via een jaarlijkse enquête onder werknemers.

Vanaf wanneer is de CO2-rapportage verplicht?

De gegevens moeten uiterlijk op 30 juni van het volgende kalenderjaar worden aangeleverd. Dat betekent dat uiterlijk op 30 juni 2025 moet worden gerapporteerd over het jaar 2024. Dit gaat via een online formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Na het invullen van de gegevens krijgt de werkgever een rapportage. Deze geeft inzicht in de CO2- uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit en praktische informatie om dit (verder) te verduurzamen.

Wat als werkgevers in Nederland samen het CO2-uitstootplafond overschrijden?

In 2026 bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de CO2-uitstoot van alle werkgevers in Nederland samen onder het CO2-uitstootplafond is gebleven. Als dit zo is, dan blijft het bij de jaarlijkse rapportageverplichting. Als het uitstootplafond wél wordt overschreden, dan krijgen werkgevers een maximale CO2-uitstoot opgelegd. Dit geldt als maximale waarde voor iedere werkgever en zal werkgevers die daarboven zitten tot actie dwingen. Werkgevers moeten daar dan uiterlijk in 2030 aan voldoen.

Wij houden u via Legal Updates, onze ESG-blogs maar ook op onze pagina ESG & Wet- en regelgeving op de hoogte van de ontwikkelingen naar aanleiding van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Heeft u een vraag over de verplichte CO2-registratie voor werkgevers of over andere ESG-gerelateerde onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten en Maurits Michon.

Download als pdf

Specialist(en)