Procederen in het Engels: het wetsvoorstel voor de oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) en een Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA)

07-12-2018

Hoewel bij verschillende arbitrage instituten in Nederland al wel in het Engels wordt geprocedeerd, is dit tot op heden niet het geval bij de overheidsrechtspraak. Dit zou echter snel kunnen veranderen.

Op 8 maart 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de oprichting van een Netherlands Commercial Court en een Netherlands Commercial Court of Appeal. Dit wetsvoorstel heeft tot doel om in Nederland Engelstalige rechtspraak mogelijk te maken bij de (nog in te stellen) internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam. Deze internationale handelskamer krijgt de naam Netherlands Commercial Court (of NCC) als onderdeel van de rechtbank Amsterdam en Netherlands Commercial Court of Appeal (of NCCA) als onderdeel van het gerechtshof Amsterdam.

De belangrijkste bepaling uit het wetsvoorstel vormt een nieuw in te voegen art. 30r lid 1 Rv:
1. Indien de rechtbank of het gerechtshof Amsterdam bevoegd is kennis te nemen van een geschil dat is ontstaan of zal ontstaan naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat en het een internationaal geschil betreft, kunnen partijen die dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen, bij de internationale handelskamer van deze rechtbank (“Netherlands Commercial Court”) of dat gerechtshof (“Netherlands Commercial Court of Appeal”) procederen in de Engelse taal.

In zaken die door de NCC of de NCCA worden behandeld, kunnen partijen dus het Engels gebruiken als procestaal en zal de rechter ook uitspraak doen in de Engelse taal, tenzij op verzoek van partijen de procedure in de Nederlandse taal is gevoerd. De NCC is bevoegd indien alle partijen die in de procedure betrokken zijn, de NCC hebben aangewezen voor de kennisneming van hun geschillen én de zaak een internationaal geschil betreft. Van een internationaal geschil is sprake indien, bijvoorbeeld, één van de procespartijen in het buitenland is gevestigd, een verdrag of buitenlands recht op het geschil van toepassing is of het geschil voortvloeit uit een overeenkomst die in een andere taal dan in het Nederlands is gesteld.

Voor een procedure bij de NCC of bij de NCCA zal een verhoogd griffierecht gelden in vergelijking tot overige procedures bij de rechtbanken en gerechtshoven. De griffierechten voor een procedure bij de NCC zullen € 15.000 bedragen en voor een kort geding € 7.500. De griffierechten voor het NCCA zullen € 20.000 bedragen en € 10.000 voor een kort geding. Ook dit is expliciet in het wetsvoorstel neergelegd.

Op dinsdag 11 december a.s. zal in de Eerste Kamer worden gestemd over dit wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten of het mogelijk zal worden om in Nederland in het Engels te kunnen procederen. Wij houden u via onze Legal Updates op de hoogte.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)