MKB en grootbedrijven in crisistijd: update steunmaatregelen

03-06-2021

Nu het vaccineren op gang is gekomen en de versoepelingen worden aangekondigd, wordt het perspectief langzaam rooskleuriger. In de Legal Update van 14 december 2020 is stilgestaan bij de toenmalige stand van zaken met betrekking tot de steunmaatregelen vanuit de overheid. Op 27 mei jl. verscheen een kamerbrief waarin het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 wordt beschreven. Daarom is het tijd voor een update, die wordt gegeven in de vorm van een drieluik. Het drieluik bestaat uit een Legal Update over de belangrijkste steunmaatregelen voor startups en zzp'ers, een Legal Update over de belastingmaatregelen en deze Legal Update, waarin de belangrijkste steunmaatregelen voor MKB'ers en grootbedrijven worden besproken. De NOW wordt buiten beschouwing gelaten. Raadpleeg de Legal Update van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen voor een overzicht van de belangrijkste voorwaarden voor de NOW.

In deze Legal Update wordt achtereenvolgens ingegaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL'), de Kredietgarantieregelingen, de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 ('TRSEC') en het Time-Out-Arrangement ('TOA').

Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL')

Voor MKB'ers is de TVL-aanvraag voor het eerste kwartaal 2021 gesloten. Grootbedrijven kunnen hun aanvraag nog indienen tot 10 juni 2021. Vanaf half juni 2021 is het voor alle ondernemingen mogelijk om de TVL aan te vragen voor het tweede kwartaal van 2021. Vanaf dit kwartaal vergoedt de Staat 100% van de vaste lasten. De maximale subsidie is daarbij ook (fors) verhoogd naar € 550.000,- voor het MKB en € 600.000,- voor grootbedrijven.

Om aanspraak te kunnen maken op de TVL moet een onderneming een omzetverlies kunnen aantonen van ten minste 30%. Bij de nieuwe TVL mogen ondernemers vanaf het tweede kwartaal 2021 kiezen welke referentieperiode ze kiezen: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Raadpleeg voor de overige subsidievoorwaarden de website van de Rijksoverheid.

Uit de kamerbrief die op 27 mei jl. verscheen blijkt dat het kabinet overweegt of de TVL ook voor het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zal worden. Omdat veel ondernemers nog steeds afhankelijk zijn van de TVL, is het kabinet in beginsel voornemens om de TVL (en de 100% subsidie) te handhaven.

Kredietgarantieregelingen

Ondernemingen met maximaal 250 werknemers kunnen gebruik maken van de Borgstelling MKB-Corona ('BMKB-C'). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-C voor een aanzienlijk deel borg voor kredieten (van banken en andere kredietverstrekkers) aan ondernemers. Deze borgstelling kan worden aangevraagd tot eind 2021. Zie voor meer informatie over de BMKB-C en de bijbehorende voorwaarden de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Naast de BMKB-C bestaan andere kredietgarantieregelingen: het Klein Krediet Corona ('KKC') (krediet tot € 50.000,-) en de Garantie Ondernemersfinanciering-Corona ('GO-C') (krediet tot € 150 miljoen). Ook op grond van deze regelingen staat de Staat voor het grootste deel van de betreffende leningen garant. Op 27 mei jl. is bekendgemaakt dat deze regelingen zullen worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 ('TRSEC')

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 ('TRSEC') moet organisatoren van evenementen stimuleren om evenementen te organiseren in de tweede helft van 2021. Deze regeling ligt ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Na goedkeuring kunnen ondernemers starten met het plannen en organiseren van evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021. Mocht een georganiseerd evenement toch niet door kunnen gaan, dan staat het Rijk garant voor de al gemaakte kosten (80% subsidie, 20% lening).

Time-out-arrangement ('TOA')

Het kabinet wil ondernemers ook op praktische wijze te hulp schieten bij het oplossen van financiële problemen. Dit gebeurt via het TOA. Hierbij staat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') centraal. De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid een buitengerechtelijk akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen, waarmee schulden kunnen worden gesaneerd en een faillissement kan worden afgewend. De rechter kan het akkoord homologeren (lees: goedkeuren), waardoor ook schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd, toch aan het akkoord worden gebonden. Raadpleeg voor meer informatie onze WHOA-pagina

MKB'ers die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn kunnen aanspraak maken op een TOA-krediet. Dit stelt deze bedrijven in staat om een WHOA-traject in te gaan. De ondernemers aan wie dit krediet wordt verstrekt, krijgen daarbij een jaar lang gratis coaching om het bedrijf weer gezond te maken. Vanaf 1 juni 2021 kan het TOA-krediet door Qredits worden verstrekt, raadpleeg daarvoor deze website.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Steef van den Boogert.

Download als pdf

Specialist(en)