Steunmaatregelen COVID-19 opnieuw uitgebreid en verlengd

14-12-2020

In onze Legal Update van 9 november 2020 toonden wij een overzicht van de actuele steunmaatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van de bestrijding van COVID-19 te beperken. Hoewel het huidige steunpakket intussen € 33,7 miljard heeft gekost, is het einde van de crisis nog niet in zicht en blijven de steunmaatregelen noodzakelijk om economische schade te beperken. Het kabinet heeft daarom aangekondigd de steunmaatregelen nog niet af te zullen bouwen. In deze Legal Update treft u een verkorte weergave van de uitbreidingen en verlengingen van het steunpakket, waarover de Minister voor Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer op 9 december jl. heeft geïnformeerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL') betreft een subsidie voor de vaste lasten van ondernemingen die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de bestrijding van COVID-19. Deze subsidie geldt in ieder geval tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Aanvankelijk werd de subsidie verleend tot maximaal 50% van de vaste lasten, met een maximum van € 90.000,- per drie maanden. Dit maximum is nu verhoogd tot 70%. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en voor het eerste kwartaal van 2021. Ook het minimale omzetverlies dat als ingangsvoorwaarde geldt, blijft ongewijzigd: hoewel het kabinet voornemens was de drempel te verhogen naar 40%, wordt de bestaande drempel van 30% ook in het eerste kwartaal van 2021 gehanteerd. De zogenaamde 'seizoensmodule' voor de evenementenbranche, zoals genoemd in onze vorige Legal Update, blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan.

De Minister laat in zijn brief weten dat het overleg met de uitvoeringsorganisaties en sociale partners er helaas niet toe heeft geleid dat ook startups gebruik kunnen maken van de NOW en TVL. Startende ondernemers hebben immers geen referentieomzet waaraan het omzetverlies kan worden afgemeten, waardoor het vaststellen van de tegemoetkoming niet mogelijk is. Voor deze ondernemingen wordt onderzocht of extra kredietverlening tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld door middel van de Corona Overbruggingslening (COL-faciliteit).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Niet iedereen zal geholpen zijn met de verschillende steunmaatregelen die aan ondernemingen worden geboden. Zo zullen er mensen zijn die tussen wal en schip belanden en onder geen van de regelingen op een tegemoetkoming kunnen rekenen. Daarom heeft het kabinet ertoe besloten om extra hulp te bieden aan huishoudens in financiële problemen door tijdelijke ondersteuning te bieden bij het voldoen van de noodzakelijke kosten. Dit betreft bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun opdrachten door de crisis zien verdwijnen, of flex-werknemers die vanwege de quarantainemaatregelen onvoldoende inkomen kunnen verwerven. De plannen worden op dit moment met de gemeenten uitgewerkt en men verwacht dat de TONK per 1 februari 2021 in werking treedt, aldus de Minister. Voor de TONK heeft het kabinet € 130 miljoen vrijgemaakt.

Belastingmaatregelen

De periode waarin ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van reeds verleend uitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog geen uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog doen. Ondernemers die al uitstel hebben verkregen, ontvangen dit nu automatisch tot 1 april 2021.

Ook andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 april 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes. Ook behouden huizenbezitters het recht op hypotheekrenteaftrek, ook als zij van hun hypotheekverstrekkers een betaalpauze hebben gekregen.

Het kabinet treft voorts twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad en aanpassingskosten bij horecaondernemingen vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ('Tozo') blijft ongewijzigd en loopt tot 1 april 2021 door. Een nieuwe versie van deze regeling, te weten de Tozo 4, is nog niet aangekondigd. Het kabinet liet eerder doorschemeren dat bij een volgende regeling mogelijk een vermogenstoets zou worden gehanteerd, waardoor men minder snel in aanmerking komt voor de Tozo. Gelet op de huidige omstandigheden acht het kabinet het voor nu echter niet gewenst om de vermogenstoets toe te passen. Deze wijziging zal naar verwachting pas na 1 april 2021 aan de orde zijn. Wanneer u wilt zien of u aanspraak kunt maken op de Tozo 3, kunt u de website www.krijgiktozo.nl raadplegen.

WHOA per 1 januari 2021

Zoals toegelicht in onze vorige Legal Update, wil het kabinet ondernemers ook op praktische wijze te hulp schieten bij het oplossen van financiële problemen. Dit gebeurt via het Time-out arrangement (TOA). Hierbij zal de Wet homologatie onderhands akkoord ('WHOA') vanaf 1 januari 2021 een grote rol spelen. Via dit nieuwe herstructureringsinstrument worden ondernemers in staat gesteld hun schuldenlast te verlichten door een akkoord met hun schuldeisers te sluiten.

Op onze WHOA-pagina vindt u alle relevante informatie over de WHOA. In aflevering 20 en aflevering 21 van onze tweewekelijkse podcast Licht op Legal hoort u wat de WHOA is, wat er gaat veranderen als de WHOA in werking treedt,  waar u op moet letten bij het beoordelen van een (voorgesteld) WHOA-akkoord en hoe u zelf een WHOA-procedure kunt opstarten. Ook zijn onze specialisten graag bereid uw vragen over deze nieuwe wet te beantwoorden en u te adviseren over de mogelijkheden die de WHOA uw onderneming biedt.

Dit is een Legal Update van Rhea Bask.

Download als pdf  

Specialist(en)