Verlenging steunmaatregelen COVID-19

09-11-2020

Aan het begin van de eerste golf hebben wij in een aantal Legal Updates stilgestaan bij de steunmaatregelen van de overheid om de economische gevolgen van de bestrijding van COVID-19 te beperken. Nu de besmettingen weer opleven en de overheid de teugels opnieuw aantrekt, zullen ook de negatieve economische gevolgen weer toenemen. Op 27 oktober 2020 heeft het kabinet daarom een aanvulling op het steun- en herstelpakket gepresenteerd. Een aantal bestaande regelingen wordt verlengd en aangepast. In deze Legal Update staan wij stil bij de belangrijkste aspecten uit het nieuwe steun- en herstelpakket.

Algemene steunmaatregelen

NOW-3

In het nieuwe pakket dat het kabinet voorstelt worden alle bestaande steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ('NOW') is eind augustus al voor de derde keer verlengd. Zie de Legal Update van het team Arbeid & Pensioen voor meer informatie over deze 'NOW-3'.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Naast de salarissen van het personeel, hebben de meeste ondernemingen ook te maken met andere vaste lasten. Denk hierbij aan huur, onderhoud en verzekeringen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten ('TVL') voorziet in een subsidie voor deze vaste lasten ter hoogte van maximaal 50% (met een maximum van € 90.000,- per drie maanden). De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is daarbij afhankelijk van het omzetverlies. Deze tegemoetkoming is verlengd tot 30 juni 2021. Waar de eerste TVL slechts openstond voor ondernemingen uit een aantal specifieke (getroffen) sectoren, zal de TVL gedurende het laatste kwartaal van 2020 eenmalig openstaan voor alle ondernemingen. Om aanspraak te kunnen maken op een TVL-subsidie mag de onderneming maximaal 250 werknemers in dienst hebben en dient de onderneming vóór 15 maart 2020 te zijn opgericht. Daarnaast moet er sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 30% en de vaste lasten dienen minimaal € 3.000,- te bedragen. De TVL is voor het vierde kwartaal aan te vragen vanaf medio november tot en met 29 januari 2021, via RVO.nl/TVL.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de TVL zal worden aangevuld met extra subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten in de horeca. Dit is besloten naar aanleiding van de sluiting van de horeca op 14 oktober 2020. Horecagelegenheden maken automatisch aanspraak op deze extra subsidie wanneer zij een aanvraag voor de TVL doen. De hoogte van de subsidie is gelijk aan circa 2,75% van de omzetderving. Daarnaast komt het kabinet ook de evenementenbranche extra tegemoet; voor ondernemingen die als 'evenementen-gerelateerd' zijn aangemerkt geldt dat voor het omzetverlies wordt gekeken naar de zomerperiode, omdat deze ondernemingen in de winter (het laagseizoen) meestal een lagere omzet hebben dan in de rest van het jaar. Zo wordt voorkomen dat de evenementenbranche geen aanspraak kan maken op de TVL, omdat hun omzet in vergelijking met het najaar van 2019 niet tenminste 30% lager uitvalt.

Time-out arrangement (TOA)

Het kabinet heeft aangekondigd een beleid uit te zullen rollen waarmee onnodige faillissementen zo veel als mogelijk moeten worden voorkomen. Daarvoor is het Time-out arrangement ('TOA') opgesteld. Het doel van het TOA is om ondernemers in financiële moeilijkheden te ondersteunen door – naast de financiële steunmaatregelen – ook praktische hulp te bieden bij het oplossen van de schuldenproblematiek.

De ondersteuning zal bestaan uit diverse elementen. Allereerst zal de overheid ondernemers helpen bij het gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') die per 1 januari 2021 inwerking treedt. Hoewel dit nieuwe herstructureringsinstrument breed inzetbaar is om te kunnen herstructureren, is de WHOA wel een vrij ingewikkelde en technische wet. Dit kan ondernemers afschrikken om van dit herstructureringsinstrument gebruik te maken, of het leidt tot problemen als ondernemers er wel voor hebben gekozen een onderhands akkoord aan hun schuldeisers aan te bieden. Vanaf januari zal de Kamer van Koophandel daarom extra ondersteuning aanbieden met betrekking tot de WHOA. Het gaat dan om onder meer advies en coaching, alsmede een tool die de totstandkoming van akkoorden moet vereenvoudigen. Daarnaast zal het kabinet ondernemers ondersteunen door de voorwaarden, waaronder overheidsorganen meewerken aan dergelijke akkoorden, waar mogelijk te versoepelen.

Om ook andere oplossingen voor schuldenproblematiek te belichten, is in oktober de themapagina 'Zwaar weer' gelanceerd op de website van de KvK. Hierop is onder meer een routewijzer te vinden, met praktische tips voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Tevens zal als onderdeel van het TOA medio november 2020 een Ondernemersplatform met praktische informatie worden gelanceerd. Ondernemers vinden daarop informatie over welke stappen zij zelf kunnen zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund.

Uitstel belastingbetaling

Het kabinet heeft aangekondigd soepel om te gaan met aanvragen voor bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden die (zijn) ontstaan voor 1 januari 2021. Aanvragen voor (verlenging van) uitstel dienen voor 1 januari 2021 te worden ingediend. De aflossingstermijn van 24 maanden is voorts verlengd naar 36 maanden en hoeft pas op 1 juli 2021 te worden gestart.

ZZP'ers en kleine ondernemingen

Voor zelfstandig ondernemers is op 17 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers ('Tozo') in het leven geroepen. Dit is een aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau en een uitbreiding van het al bestaande vangnet voor zelfstandig ondernemers (Bbz). Op 1 oktober 2020 is de Tozo voor de derde keer verlengd ('Tozo 3'). De Tozo 3 kent, anders dan vooraf aangekondigd, nog geen vermogenstoets voor beschikbaar vermogen bij de aanvrager. Het kabinet acht deze toets, gezien de strengere coronamaatregelen, bij nader inzien ongepast. Bij een vierde verlenging van de Tozo zal de beperkte vermogenstoets wel worden gehanteerd. De Tozo 3 geldt van 1 oktober tot en met 31 maart 2021. Om te zien of u aanspraak kunt maken op de Tozo 3 kunt u de website krijgiktozo.nl raadplegen. Wanneer de Tozo-aanvraag wordt ingediend voor 1 december 2020, zal deze met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 oktober 2020. Na 1 december 2020 is een aanvraag met terugwerkende kracht niet langer mogelijk.

Garantieregelingen

De garantieregelingen die al van kracht waren, zijn verlengd tot en met 30 juni 2021. Hierbij moet worden gedacht aan de Garantie Ondernemingsfinanciering (de GO-C regeling) voor grote bedrijven en MKB'ers, de Corona Overbruggingslening (COL-regeling voor startups en scale ups), Klein Krediet Corona (KKC) en Qredits. De borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB) zal naar verwachting zelfs beschikbaar blijven tot eind 2021. De inhoud en strekking van deze garantieregelingen is sinds de vorige Legal Update onveranderd gebleven.

De bovenstaande maatregelen van de overheid hebben het doel om een golf aan faillissementen te voorkomen. Toch is te verwachten dat veel bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden, nu de besmettingen weer toenemen en de economische activiteiten weer gedeeltelijk stil komen te liggen.

Zoals gezegd biedt de WHOA, die op 1 januari 2020 in werking treedt, een nieuw herstructureringsinstrument dat naar verwachting uitkomst kan bieden voor bedrijven in nood. Voor meer informatie over de WHOA kunt u onze Legal Updates raadplegen. Mocht u vragen hebben of advies nodig hebben voor uw onderneming, neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)