Noodmaatregelen ondernemers coronacrisis 2.0

29-05-2020

In de op 19 maart 2020 gepubliceerde Legal Update zijn de steunmaatregelen van het kabinet in het kader van het 'noodpakket banen en economie' van 17 maart 2020 beschreven. De steunmaatregelen voor ZZP'ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen zijn daarin opgenomen. In deze Legal Update zal worden ingegaan op de verlenging en uitbreiding van deze maatregelen vanaf 1 juni 2020 (zoals door het kabinet aangekondigd op 20 mei 2020 en op 28 mei 2020). Voor een uiteenzetting van de huidige fiscale steunmaatregelen verwijs ik u graag naar de Legal Update van vandaag van mijn kantoorgenoot Frank Nowee. Voor de arbeidsrechtelijke aspecten wordt verwezen naar de Legal Update d.d. 26 mei 2020 van de praktijkgroep Arbeid & Pensioen met betrekking tot de verlenging van de NOW-regeling.

Algemene noodmaatregelen

Het kabinet heeft op 27 maart 2020 een noodloket geopend voor ondernemingen in sectoren die directe schade ondervinden van de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19, ofwel 'TOGS'). Via deze regeling kunnen ondernemers (bijvoorbeeld in de horeca of reisbranche) aanspraak maken op een eenmalige gift van € 4.000,- netto ter tegemoetkoming in de vaste laten.

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de TOGS op 15 juni 2020 wordt vervangen en nog tot 26 juni 2020 kan worden aangevraagd. Vanaf 15 juni 2020 treedt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb ('TVL') in werking als vervolg op de TOGS. Onder de nieuwe regeling kunnen alle ondernemers met maximaal 250 werknemers en een omzetverlies van minimaal 30% over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 een tegemoetkoming tot € 50.000,- netto aanvragen. In haar oorspronkelijke plannen zou deze regeling maar voor drie maanden gelden en was de tegemoetkoming gemaximeerd op € 20.000,-. Het kabinet heeft echter op 28 mei 2020 besloten de looptijd met een maand te verlengen en de maximale tegemoetkoming te verhogen. Net als de TOGS is deze tegemoetkoming bedoeld om ondernemers in staat te stellen de vaste lasten te betalen. De hoogte van de compensatie wordt gebaseerd op het geleden omzetverlies. De regeling is beschikbaar voor ondernemers met hoofd-of nevenactiviteiten in dezelfde sectoren als onder de TOGS (zie SBI-codes).

ZZP'ers en kleine ondernemingen

Zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP'ers, die door de coronacrisis opdrachten verliezen kunnen sinds 17 maart 2020 voor een periode van drie maanden (1 maart tot en met 1 juni 2020), van gemeenten aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau verkrijgen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, ofwel 'TOZO 1'). De tegemoetkoming betreft een gift en in de oorspronkelijke regeling is de vermogens- en partnertoets losgelaten. Daarnaast kunnen ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van de TOZO 1 ter afwending van liquiditeitsproblemen een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,- aanvragen.

Op 1 juni 2020 wordt de TOZO 1 vervangen door de TOZO 2. De regeling geldt als verlenging van de TOZO 1 en heeft betrekking op de maanden juni, juli, augustus en september 2020. De belangrijkste aanpassingen zijn: 1) de (her)invoering van de vermogens-en partnertoets en 2) het vereiste van een verklaring dat geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor de ondernemer of één van haar vennoten. De TOZO 1 wordt niet automatisch verlengd, ondernemers moeten een nieuwe aanvraag indienen voor de TOZO 2 indien zij de tegemoetkoming ook onder de nieuwe regeling wensen te verkrijgen.

Verder zijn de volgende punten voor kleine ondernemers relevant:

  • de regeling inzake de uitstel van aflossingen en de verlaging van de rente op microkredieten verstrekt door Qredits blijft vooralsnog ongewijzigd;
  • de Nederlandse overheid blijft voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten aan kleine ondernemers met relatief kleine financieringsbehoeften (KKC-regeling); en
  • Start-ups, Scale-ups en innovatieve MKB-ers kunnen de Corona-Overbruggingslening (COL-faciliteit) aanvragen bij de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). Op 28 mei 2020 is besloten om deze regeling in ieder geval te verlengen tot 1 oktober 2020.

MKB-ondernemers

Naast de mogelijkheid voor MKB'ers om steun aan te vragen onder de TVL (zie hiervoor), is de omvang van de regeling die ondernemers met onvoldoende onderpand in staat stelt om krediet aan te trekken per 28 april 2020 verruimd. De tijdelijke faciliteit, door het kabinet opgesteld onder de regeling Borgstelling MKB-krediet ('BMKB'), waarmee de omvang van het borgstellingskrediet op 16 maart 2020 is verhoogd van 50% naar 75%, is verlengd en laagdrempeliger gemaakt. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar en de toegang tot de BMKB is afhankelijk gesteld van een laagdrempeligere omzettoets in plaats van de reeds vereiste (uitgebreide) liquiditeitsprognose. MKB'ers (en ZZP'ers met grote financieringsbehoeften) kunnen de faciliteit aanvragen bij een geaccrediteerde financier. Dit is veelal de (bij de onderneming betrokken) bank.

Grootbedrijven

De Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling ('GO-C') waarbij de maximale GO-faciliteit werd verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen per onderneming is nog steeds van kracht. Ondernemers kunnen de faciliteit aanvragen bij een bank.

Indien de inhoud en/of strekking van de steunmaatregelen voor ondernemers wordt gewijzigd, zal een nieuwe Legal Update volgen. Voor meer informatie kan ook gebruik worden gemaakt van de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)