Vervolgprogramma Beter Aanbesteden en rechtsbescherming bij aanbestedingen

17-12-2020

Eerder berichtten wij u al dat de Actieagenda Beter Aanbesteden voor de zomer 2019 is afgerond en een vervolg zou krijgen. De actieagenda had als doel de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren. Dit vervolg komt er ook daadwerkelijk, zo volgt uit een kamerbrief van begin december jl. In deze brief kondigt staatssecretaris Keijzer aan dat het vervolgprogramma van Beter Aanbesteden in het eerste kwartaal van 2021 vorm zal krijgen. Ook zal dan uitvoering worden gegeven aan een plan ter verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden (uitkomst van een politieke discussie waarover wij onder andere deze Legal Update schreven).

Het initiatief voor het vervolgprogramma Beter Aanbesteden lag bij VNO-NCW/MKB-Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De staatssecretaris heeft samen met hen een programma samengesteld, dat zich zal richten op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers en het creëren van bewustwording over hoe aanbesteden kan bijdragen aan het ondersteunen van het MKB en aan maatschappelijke doelen. Er is voor 2021 een budget van 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om het vervolgprogramma op te starten. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden, zal landelijke ondersteuning gaan bieden aan initiatieven uit (vooral) de regio bij de uitvoering van het vervolgprogramma. De uitwerking van concrete activiteiten zal namelijk gebeuren in samenwerking met en op basis van de behoefte van de regio. De verwachting is dat PIANOo in het eerste kwartaal van 2021 kan starten.

Ook in het eerste kwartaal van 2021 verwacht de staatssecretaris een plan te presenteren met betrekking tot rechtsbescherming bij aanbestedingen. Met hulp van een klankbordgroep heeft de staatssecretaris gezocht naar oplossingen en maatregelen op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan een uitwerking van klachtenafhandeling vóór het moment van inschrijving. De staatssecretaris zal alle uitkomsten verwerken in een integraal plan om rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Ook houdt ze met haar uitwerking rekening met de observaties uit de zevende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Hierin rapporteert de Commissie over onder andere het aantal klachten en de onderwerpen van die klachten die ze in de periode van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020 heeft behandeld.  

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)