Hoe te komen tot een effectieve gunningsmethodiek bij aanbestedingen

07-10-2020

Het opstellen van passende gunningscriteria en deze integreren in een effectieve gunningsmethodiek is niet makkelijk. De Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria, die sinds kort beschikbaar is, moet hierbij helpen.

De handreiking bevat een praktisch stappenplan, dat door inkopers kan worden gebruikt voor het opstellen van gunningscriteria. Allereerst gaat de handreiking in op de wettelijke grondslagen van gunningscriteria. Daarna komt het stappenplan, bestaande uit 7 (sub-)stappen die lopen van 'bepaal de uitvraag' naar 'gunning en contractfase'. Na een weergave van het stappenplan wordt in de handreiking iedere stap nader toegelicht, met informatie als 'wat heb je nodig?', 'punten van aandacht' en 'toetsmomenten'. Ook wordt specifiek ingegaan op fasen in het inkoopproces waar in meer of mindere mate gestuurd kan worden op innovatie. Tot slot wordt in de handleiding een opsomming gegeven van in de praktijk gehanteerde BPKV-tools en methodieken voor berekening van scores.

De ontwikkeling van deze handreiking is een invulling van actiepunten 16 en 17 van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Dit is een initiatief van het ministerie van EZK, waarover wij eerder al verscheidene Legal Updates schreven. De Actieagenda is inmiddels afgerond. Actiepunt 16 luidde "Publiceer praktijkvoorbeelden 'Gunnen op laagste prijs'" en actiepunt 17 "Ontwikkel een EMVI-tool". Deze acties zijn uiteindelijk gecombineerd. Het accent van de handreiking ligt op actiepunt 17, maar actiepunt 16 wordt er ook bij betrokken, in de zin dat onder het huidige overkoepelende begrip ‘EMVI’ ook laagste prijs als gunningscriterium valt en de keuze voor gunningscriteria bewuste afweging behoeft.

De handreiking is tot stand gekomen vanuit VNO/NCW/MKB Nederland, onder leiding van een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal brancheorganisaties en in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiger vanuit Nevi.

Hoewel het opstellen van passende gunningscriteria maatwerk blijft, is de handreiking zeker een waardevol hulpmiddel dat is voortgekomen uit het programma Beter Aanbesteden. Vanuit de politiek is onder andere in een Kamerbrief en in de recente Rijksbegroting aangegeven dat het programma Beter Aanbesteden een vervolg krijgt. Wij houden in de gaten welke verdere ontwikkelingen dit zal brengen.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)