Staatssecretaris maakt aanvullende maatregelen ter rechtsbescherming bij aanbestedingen bekend

15-11-2019

In een eerdere Legal Update informeerden wij u over de maatregelen die staatssecretaris Keijzer afgelopen juli bekend maakte in een Kamerbrief om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren. Eén van deze maatregelen was het creëren van een heldere rol voor de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Hiermee gaf ze uitvoering aan de motie Van den Berg/Graus om te onderzoeken of de CvAE een grotere rol kan spelen door inhoudelijke toetsing en adviezen. De staatssecretaris gaf aan dat zij de rol van de CvAE wil focussen op het evalueren van aanbestedingen. Zij wil expliciet geen parallelle rechtsgang creëren naast de reguliere rechtspraak. De functie van laagdrempelige klachtbehandeling moet volgens haar niet bij liggen bij de CvAE, maar bij een klachtenloket van de aanbestedende dienst zelf.

Deze maatregelen van de staatssecretaris deden een hoop stof opwaaien. In het artikel "Bouwer staat 3:1 achter bij tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uitblijft’" van Cobouw is te lezen dat voorzitter Van Nieuwenhuizen van MKB Infra vindt dat de positie van de CvAE nog verder wordt uitgehold. Ook wordt genoemd dat de CvAE "wordt gedegradeerd tot een adviesclubje".

In reactie op deze reuring, heeft staatssecretaris Keijzer in een Kamerbrief van 29 oktober jl. drie aanvullingen op de maatregelen bekend gemaakt. Kort samengevat houden deze aanvullingen het volgende in. Allereerst wil ze de huidige rol van de CvAE nog zeker enkele jaren behouden en gaat ze bekijken hoe de CvAE een rol kan spelen als stok achter de deur voor gevallen waarin klachtafhandeling bij aanbestedende diensten niet voldoende werkt. Ook zal ze onderzoek laten doen naar de wijze waarop aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd en ruimte te nemen voor serieuze klachtbehandeling, zodat er vóór het moment van inschrijving of gunning al een klachtenloket-advies of CvAE-advies ligt. Hierbij zal ze ook kijken naar eventuele (verplichte) opschorting en of wellicht in de Gids Proportionaliteit een voorschrift over tijdige klachtbehandeling kan worden opgenomen. Daarnaast zal ze over circa vier jaar weer een onderzoek laten doen naar de rol van de CvAE. Het afschaffen van de huidige rol van de CvAE zal pas plaatsvinden na die evaluatie. Tot slot wil ze ook mogelijke verbeteringen in de procedure bij de rechter bekijken, zoals ruimere toetsing door rechters en het opvoeren van bedrijfsvertrouwelijke informatie in de procedure.

Ondanks de kritiek houdt de staatssecretaris met deze aanvullende maatregelen voet bij stuk over dat de CvAE geen laagdrempelig alternatief voor een juridische procedure is en juist geïnvesteerd moet worden in verbetering van de (interne) klachtenloketten. De waardevolle adviesrol van de CvAE kan daarbij worden behouden. Zoals genoemd, gaat het nog wel even duren voordat de CvAE puur evaluerend wordt. De staatssecretaris heeft echter wel aangegeven dat zij voor het zomerreces van 2020 de Kamer zal informeren over de dan geboekte onderzoeksresultaten.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)