Maatregelen ter verbetering rechtsbescherming bij aanbestedingen?

06-08-2019

Rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen is hot topic in de politiek. Er zijn verscheidene moties over dit onderwerp ingediend en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een onderzoek laten uitvoeren naar ervaren problemen en mogelijke verbeteringen. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door Kwink Groep, zijn 12 juni jl. gepubliceerd

Staatssecretaris Keijzer heeft afgelopen 12 juli jl. gereageerd op het onderzoeksrapport. Hierin benoemt ze zes beleidsmaatregelen die getroffen gaan worden om de door Kwink geconstateerde problemen op te lossen. Zo zouden meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden om een eenmaal gesloten overeenkomst voor een overheidsopdracht aan te tasten bij 'zwaardere' gevallen van schending van het aanbestedingsrecht. Deze maatregel zou moeten worden uitgevoerd door in hoofdstuk 4 van de Aanbestedingswet een bepaling op te nemen over hoe om moet worden gegaan met een bodemprocedure en hoger beroep na een kort geding.

Ook meent de staatssecretaris dat de toets door de rechter bij een kort geding niet ver genoeg gaat. Ze gaat samen met de minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) en de Raad voor de rechtspraak bekijken hoe dit proces verbeterd kan worden. Een mogelijkheid hiervoor is toepassing van de toekomstige "Experimentenwet rechtspleging". Dit is een wetsvoorstel dat een wettelijke grondslag kan gaan bieden voor experimenten met innovatieve gerechtelijke procedures.

Een andere beoogde maatregel is extra aandacht voor rechtsverwerkingsclausules. Aanbestedende diensten zouden bepalingen die verval van recht tot gevolg hebben als er geen (rechts)middelen zijn ingezet (zoals het stellen van vragen), niet té strikt mogen formuleren. De staatssecretaris wil onredelijke rechtsverwerking(sclausules) tegengaan.

Verder wordt onder meer onderzocht op welke wijze klachtenregelingen bij aanbestedende diensten verplicht kunnen worden gesteld.

Wij zijn benieuwd of en hoe de beoogde maatregelen zullen worden uitgevoerd. We houden u op de hoogte!

Dit is een Legal Update van het team Aanbestedingsrecht.

Download als pdf

Specialist(en)