Update van de minister over verbeteringen voor inkoop in het sociaal domein

20-12-2019

Minister De Jonge van VWS is al een tijd in de weer om verbeteringen voor de inkoop in het sociaal domein te bewerkstelligen. Eind januari schreven wij een Legal Update over de aanpak die hij toen in petto had om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de inkoop in het sociaal domein en over de knelpunten die hij in Europa bespreekbaar wilde maken. Ook benoemden wij een wetsvoorstel tot het wijzigen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Zorgverzekeringswet, om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en uitvoeringslasten te verminderen. Deze wetswijziging is sinds 9 maart in werking getreden.

Bij brief van 17 maart informeerde de minister over zijn voortgang op het Europese spoor:

  • REFIT (bestaande uit stakeholders en afgevaardigden uit EU-lidstaten die de Europese Commissie (EC) adviseren over hoe regeldruk kan worden verminderd) heeft een advies over deze aanbestedingsproblematiek aan de EC verzonden.
  • In de huidige situatie vallen opdrachten in het sociaal domein onder de Europese aanbestedingsrichtlijn. In de praktijk blijkt volgens de minister echter dat voor opdrachten in het sociaal domein helemaal geen grensoverschrijdende interesse bestaat. De aanbestedingsrichtlijn zou volgens de minister op dit punt geëvalueerd en waar nodig aangepast moeten worden.

Op 15 november jl. kwam er weer een 'update' per kamerbrief. In deze brief bespreekt de minister een nieuwe beoogde wetswijziging, de ondersteuningsprogramma's voor gemeenten en aanbieders en de stand van zaken op Europees gebied:

  • Met het "Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en Wmo 2015" wil de minister, nu de evaluatie van de Europese aanbestedingsrichtlijn waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten, de problematiek zoveel mogelijk verminderen. Het wetsvoorstel geeft invulling aan de mogelijkheid die de aanbestedingsrichtlijn in artikel 74-77 biedt om het verlichte regime voor sociale diensten in te vullen met nationale wetgeving. Hij wil de Jeugdwet en de Wmo zo wijzigen, dat deze diensten onder een speciale vereenvoudigde aanbestedingsprocedure vallen (blijkbaar een afwijking op artikel 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet).
  • Ter ondersteuning van gemeenten en aanbieders is één vindplaats voor informatie gecreëerd, namelijk www.inkoopsociaaldomein.nl.
  • In het voorjaar van 2020 zal de minister uitgebreider informeren over het ondersteuningsprogramma. Hij zal dan ook ingaan op de monitor naar de stand van zaken van de inkoop in het sociaal domein die hij laat verrichten.
  • De minister laat weten dat hij in dialoog is met de EC en heeft aangekaart dat het behandelen van het REFIT-advies echt prioriteit heeft. Ook zijn op 15 november jl. ambtenaren van de EC langs geweest om de problematiek in Nederland te bestuderen. Verder wordt samenwerking met gelijkgestemde lidstaten gezocht.

Wordt vervolgd!

Dit is een Legal Update van het team Aanbestedingsrecht en het team Zorg& Sociaal domein.

Download als pdf

Specialist(en)