Inkoop binnen het sociaal domein: een update!

29-06-2020

Eerder informeerden wij u al over het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Daarmee wordt geprobeerd de uitvoeringslasten bij inkoop door gemeenten zo veel mogelijk te verlichten en het gunnen van overheidsopdrachten in het sociaal domein eenvoudiger te maken.

Inmiddels zijn verschillende reacties op het wetsvoorstel via de internetconsultatie beschikbaar. In de reactie van Jeugdzorg Nederland, GGZ-Nederland, VGN, VOBC (BGZJ) en Valente wordt aangegeven dat zij er geenszins gerust op zijn dat dit wetsvoorstel toereikend is om de beoogde effecten (beperking uitvoeringslasten van aanbesteden, bewerkstelligen van reële prijzen in de Jeugdwet en bewerkstelligen van op continuïteit gerichte opdrachtverlening of subsidiering) te bereiken. Zij vinden dat teveel afhankelijk is van de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de wet. De reactie van Nevi op het wetsvoorstel is evenmin positief. Daarin wordt aangegeven dat de voorgestelde inrichting en wijzigingen al mogelijk zijn binnen de huidige wet- en regelgeving.

De huidige planning is dat dit wetsvoorstel na de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend en de beoogde inwerkingtreding is juli 2021. In aanloop naar de nieuwe wetgeving wordt gezocht naar gemeenten die via het draaien van pilots willen helpen nadere invulling te geven aan de wet. De bedoeling is dat vanuit de ervaringen en resultaten van de pilots een praktijkgerichte handreiking kan worden geschreven die door alle gemeenten gebruikt kan worden voor hun aanbestedingen in het sociaal domein.

Recent is al een andere handreiking verschenen om inkoop in het sociaal domein te vergemakkelijken, namelijk de Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop. Het opstellen van deze handreiking is voortgekomen uit het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein van VWS, VNG en branche organisaties van aanbieders. De handreiking heeft als doel om beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers van gemeenten te helpen met het opstellen van kwaliteitscriteria bij inkoop en speelt hierbij in op vragen als 'wat is kwaliteit voor een inwoner nu precies?'. In de handreiking komen alle fasen van de (kwaliteits-)beleidscyclus aan bod. Tot slot is de handreiking een handige ingang tot relevante bestaande bronnen over kwaliteit en kwaliteitscriteria bij jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen u hierover te zijner tijd nader informeren.

Dit is een Legal Update van Bastiaan Wallage en Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)