Cluster bewuster

10-01-2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft recent een infographic clusteren opgesteld. Dit is een uitwerking van Actiepunt 13 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden (een actieprogramma vanuit de overheid, waarover wij eerder onder andere deze en deze Legal Update schreven). Actie 13 zag op het inzichtelijk maken van de problematiek rondom clusteren en het voorstellen van verbeteringen voor deze problematiek.

Problematiek rondom clusteren bestaat onder andere omdat er in de praktijk een gebrek is aan bekendheid met de relevante regels. Als men wél bekend is met de regels, zijn die vervolgens niet altijd even eenvoudig toe te passen. De regels waar het om gaat, volgen uit artikel 1.5. Aanbestedingswet. In dit zogenaamde clusterverbod staat dat het onnodig samenvoegen van aan te besteden opdrachten niet is toegestaan. Verder is bepaald dat samenvoegen niet onnodig is indien acht wordt geslagen op in ieder geval de volgende drie factoren: (1) de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor voldoende bedrijven uit het mkb, (2) de organisatorische gevolgen en risico's van de samenvoeging van de opdrachten voor de aanbestedende dienst, het speciale-sectorbedrijf en de ondernemer en (3) de mate van samenhang van de opdrachten. Ook moet rekening worden gehouden met het splitsingsverbod uit artikel 2.14 Aanbestedingswet. Met deze regels in het achterhoofd, moet een inkoper bij elke opdracht die hij in de markt zet bekijken of deze valt op te delen in meerdere percelen of als meerdere afzonderlijke opdrachten in de markt kan worden gezet.

De infographic clusteren moet inkopers helpen een goede afweging te maken over samenvoegen of opdelen van opdrachten. Via deze infographic kunnen bij wijze van een quiz vier scenario's worden doorlopen, waarbij wordt getest of de juiste inschatting wordt gemaakt over hoe de opdracht uit het scenario in de markt moet worden gezet. Uitgelegd wordt waarom een gekozen antwoord fout of goed was. Na het doorlopen van alle scenario's wordt een eindscore gegeven, wordt gewezen op de risico's van onnodig clusteren en wordt verwezen naar verdiepende informatie (naar deze informatie kan ook gelijk worden doorgeklikt zonder scenario's te doorlopen).

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)