Aanvulling steunpakket Q4

03-12-2021

Op 12 november jl. kondigde het kabinet een aanscherping van de coronamaatregelen aan. Daarop besloot het kabinet ook de steunmaatregelen uit te breiden, waarover een eerdere Legal Update verscheen. Op 26 november jl. zag het kabinet zich helaas opnieuw genoodzaakt de beperkende maatregelen aan te scherpen. Met deze aanscherping zullen ook de gevolgen voor het bedrijfsleven toenemen. Het kabinet heeft daarom wederom aanvullingen voor het steunpakket in het vierde kwartaal 2021 aangekondigd. In deze Legal Update worden deze aanvullingen uitgelicht. 

Generieke maatregelen

NOW is terug

Eerder nog zag het kabinet geen aanleiding om de NOW opnieuw in te voeren. Het kabinet verwacht dat door de nieuw aangekondigde maatregelen veel ondernemers hard zullen worden getroffen. Daarom wordt de NOW weer opengesteld van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 ('NOW-5').

De NOW-5 is vrijwel ongewijzigd vergeleken met NOW-4. Werkgevers die in november en december een omzetverlies hebben van tenminste 20%, krijgen 85% van de loonsom vergoed. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Nieuw is dat de loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW-3 en NOW-4 10%). Verder is nieuw dat ook starters gebruik kunnen maken van NOW-5 wanneer zij aan de voorwaarden voldoen. De referentieomzet-periode is afhankelijk van de datum waarop de onderneming is gestart. 

TVL Q4 2021 verruimd 

In de vorige Legal Update over de steunmaatregelen was te lezen dat het kabinet de regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca ('VLN') had verbreed en omgedoopt tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2021 ('TVL'). Het kabinet heeft besloten deze TVL verder te verruimen. De maximale subsidiebedragen worden opgehoogd naar € 550.000,- voor mkb-ondernemingen en € 600.000,- voor grote ondernemingen. Daarnaast wordt het subsidiepercentage verhoogd van 85% naar 100%. Sinds de NOW-3 telt de TVL niet meer mee als omzet voor de NOW. 

Uitstel van betaling 

Sinds 1 oktober 2021 waren ondernemers weer verplicht om hun nieuw opgekomen belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Daarover is ook geschreven in een eerdere Legal Update. Onder strikte voorwaarden was het al mogelijk voor ondernemers om een tijdelijke versoepeling aan te vragen. Het kabinet ziet in dat ondernemers door de aanvullende maatregelen (weer) in betalingsproblemen komen. De ondernemers waarvoor dit geldt, krijgen de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor het voldoen van belastingen over het vierde kwartaal 2021. Bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst

De invorderingsrente die is verschuldigd op openstaande belastingschulden, zou per 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd naar de gebruikelijke 4%. Het kabinet heeft besloten deze ophoging uit te stellen. Tot en met 30 juni 2022 zal de invorderingsrente 0,01% blijven. Daarna gaat de invorderingsrente per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau. 

Sectorspecifieke maatregelen

Culturele en creatieve sector 

De nieuwe maatregelen hebben een grote impact op de culturele en creatieve sector. Het kabinet reserveert € 68 miljoen om deze sectoren extra te ondersteunen door middel van een specifiek steunpakket (tot het einde van 2021). Begin 2022 zal nadere informatie bekend worden over de uitwerking van dit steunpakket. 

Ondersteuning sportsector 

Naast de reeds aangekondigde steun voor professionele en amateursportclubs, heropent het kabinet nu de eerdere compensatieregelingen voor vaste lasten en huurkosten voor amateursportclubs, zwembaden en ijsbanen. 

De huidige tijd is onzeker. Zowel de beperkende maatregelen als de steunmaatregelen veranderen snel. Wij houden de meest actuele informatie over de steunmaatregelen in de gaten en zullen u informeren bij wijzigingen. Heeft u vragen over de nieuwste steunmaatregelen? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. 

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Linde van Dieren-Muller.

Download als pdf

Specialist(en)