Wijziging van de Wet Betaaltermijnen: uiterste betaaltermijn aangescherpt van 60 naar 30 dagen

05-04-2022

Wet betaaltermijnen

In een eerdere Legal Update hebben we u geïnformeerd over het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Deze wet bepaalt dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen (en andere kleine ondernemers) geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen en de termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser (art. 6:119a lid 6 BW). Voor de definitie van ‘grote onderneming’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht (zie artikelen 2:395a t/m 2:398 BW). Een mkb-onderneming is een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die niet een 'grote onderneming' is zoals hiervoor genoemd.

(Het doel van) de voorgestelde wijziging

Het doel van de wet betrof het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De gedachte was dat lange betaaltermijnen leidden tot nadelige gevolgen voor met name mkb'ers. In het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven wordt de uiterste betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen van 60 naar 30 dagen teruggebracht. Spreken partijen – na inwerkingtreding van deze wetswijziging – een termijn af die langer is dan 30 dagen, dan is deze bepaling nietig en geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen, zo volgt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Op bestaande overeenkomsten zal deze wijziging van toepassing worden na verloop van één jaar na het tijdstip van het in werking treden van deze wet. Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer is toegevoegd aan het wetsvoorstel dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet een (evaluatie)verslag zal worden toegestuurd aan het Parlement over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Inwerkingtreding wordt verwacht

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 29 maart 2022 aangenomen. Wanneer de wet in werking zal treden, is nog niet met zekerheid te zeggen. Wij verwachten dat de wet per 1 juli 2022 in werking zal treden. Wij houden u via onze Legal Updates op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Ilse Bakker en Sonja Kruisinga.

Download als pdf

Specialist(en)