Wijziging van de Wet Betaaltermijnen ingediend bij de Tweede Kamer: uiterste betaaltermijn aangescherpt van 60 naar 30 dagen?

31-03-2021

Wet betaaltermijnen

In een eerdere Legal Update hebben we u geïnformeerd over het Voorontwerp voor de aanpassing van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Deze wet bepaalt dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen (en andere kleine ondernemers) geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen en de termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser (art. 6:119a lid 6 BW). Voor de definitie van ‘grote onderneming’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht (zie artikelen 2:395a t/m 2:398 BW). 

(Het doel van) de voorgestelde wijziging

Het doel van de wet betrof het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De gedachte was dat lange betaaltermijnen leidden tot nadelige gevolgen voor met name mkb'ers die door een minder goede onderhandelingspositie akkoord moesten gaan met betalingstermijnen van soms wel 120 dagen. Naar het oordeel van staatssecretaris Keijzer en minister Dekker heeft deze wet onvoldoende effect gehad. Zij hebben daarom een wetsvoorstel voorbereid waarbij de uiterste betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen van 60 naar 30 dagen wordt teruggebracht. 

Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel bepaalt dat de uiterste betaaltermijn voor grote ondernemingen zal worden verkort van 60 naar 30 dagen. De Raad van State had geen opmerkingen bij dit voorstel en heeft geadviseerd om het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Op 16 maart 2021 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer; de tekst van het wetsvoorstel kunt u hier raadplegen. 

Vervolg

Na het indienen van het wetsvoorstel volgen de schriftelijke voorbereiding en plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Indien de wet hierna wordt aangenomen zal de Eerste Kamer zich erover buigen. Wij houden u via onze Legal Updates op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga en Ilse Bakker.

Download als pdf

Specialist(en)