Internetconsultatie aanpassing Wet betaaltermijnen grote bedrijven: uiterste betaaltermijn aangescherpt van 60 naar 30 dagen?

13-11-2020

Wet betaaltermijnen

In een eerdere Legal Update hebben we u geïnformeerd over het Voorontwerp voor de aanpassing van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Deze wet bepaalt dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen (en andere kleine ondernemers) geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen en de termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser (art. 6:119a lid 6 BW). Voor de definitie van ‘grote onderneming’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht (zie artikelen 2:395a t/m 2:398 BW).

(Het doel van) de voorgestelde wijziging

Het doel van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven betrof het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De gedachte was dat lange betaaltermijnen leidden tot nadelige gevolgen voor met name mkb'ers die door een minder goede onderhandelingspositie akkoord moesten gaan met betalingstermijnen van soms wel 120 dagen. Naar het oordeel van staatssecretaris Keijzer en minister Dekker heeft deze wet onvoldoende effect gehad. Zij hebben daarom een wetsvoorstel voorbereid waarbij de uiterste betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen van 60 naar 30 dagen wordt teruggebracht.

Internetconsultatie aanpassing van de Wet betaaltermijnen

Het voorstel om de uiterste betaaltermijn voor grote ondernemingen te verkorten van 60 naar 30 dagen is inmiddels voorgelegd ter consultatie; dit voorstel is hier te raadplegen. De termijn voor het indienen van reacties in de internetconsultatie is op 12 november 2020 geëindigd

Overgangsrecht

Voorgesteld wordt te bepalen dat de aangepaste uiterste betaaltermijn van 30 dagen voor nieuwe overeenkomsten direct van toepassing zal zijn na inwerkingtreding van de wet. Voor bestaande overeenkomsten zal een overgangstermijn van een jaar gelden. Dat wil zeggen dat lopende overeenkomsten niet direct behoeven te worden aangepast. Na het overgangsjaar dienen ook de bij inwerkingtreding van de wet reeds lopende overeenkomsten in overeenstemming te zijn gebracht met de nieuwe regeling.

Publiek toezicht?

Voor wat betreft het toezicht op naleving van de betaaltermijn wordt voorgesteld dat op verzoek van staatssecretaris Keijzer een meldpunt bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal worden ingericht waar mkb-ondernemingen gedurende één jaar anoniem meldingen kunnen doen over het niet naleven van de betaaltermijn. Staatssecretaris Keijzer verwacht op die manier zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en op de vraag of de problematiek zich wellicht in bepaalde sectoren concentreert. Vervolgens zal worden bezien of publiek toezicht mogelijk en opportuun is.

Besluit na en resultaten van internetconsultatie

Nu de internetconsulatie is gesloten, zullen de betrokken bewindslieden een besluit nemen over het voorontwerp. De verwachting is dat het voorstel vervolgens voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State en dat het wetsvoorstel daarna zal worden ingediend bij de Tweede Kamer.

We houden u via onze Legal Updates op de hoogte.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga en Ilse Bakker.

Download als pdf

Specialist(en)