Wetsvoorstel aanpassing Wet betaaltermijnen grote bedrijven: uiterste betaaltermijn aangescherpt van 60 naar 30 dagen?

11-06-2020

De Wet betaaltermijnen grote bedrijven is drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd. Het verslag van de evaluatie is op 8 juni jl. door Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer gestuurd. Aan de hand van de evaluatie werkt de staatssecretaris samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging waarbij onder meer de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt aangescherpt van 60 dagen naar 30 dagen.

Huidige Wet betaaltermijnen

Op 1 juli 2017 is de Wet betaaltermijnen in werking getreden. De wet is een uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU) en geïmplementeerd in art. 6:119a BW. De wet bepaalt dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen met mkb en zelfstandig ondernemers, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen en de termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Voor de definitie van ‘grote onderneming’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht (zie artikelen 2:395a t/m 2:398 BW).

Het doel van de wet betrof het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De gedachte was dat lange betaaltermijnen leidden tot nadelige gevolgen voor met name mkb'ers die door een minder goede onderhandelingspositie akkoord moesten gaan met betalingstermijnen van soms wel 120 dagen.

Evaluatie

Naast de hiervoor genoemde inhoudelijke wijzigingen werd in de Wet betaaltermijnen bepaald dat er drie jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie zou plaatsvinden. Het evaluatieonderzoek is inmiddels verricht en wordt in de brief van staatssecretaris Keijzer van 8 juni jl. aan de Tweede Kamer toegelicht.

Uit het onderzoek volgt dat de cijfers geen daling, maar zelfs een lichte stijging laten zien van de gerealiseerde betaaltermijnen van grote ondernemingen naar mkb-ondernemingen. Aangegeven wordt dat de wetswijziging in 2017 een normerende werking zou kunnen hebben gehad, waardoor sommige ondernemingen (met een eerdere contractuele betaaltermijn van minder dan 60 dagen) ervoor kozen om hun contractuele betaaltermijn naar het wettelijk maximum van 60 dagen te verhogen.

Uit de evaluatie is bovendien gebleken dat mkb-ondernemers, wanneer de afgesproken betaaltermijn wordt overschreden, geen gebruik maken van bestaande juridische invorderingsmiddelen voor niet-naleving. Mkb-ondernemers verwachten dat de relatie onder druk zal komen te staan als ze de wettelijke handelsrente willen vorderen.

Omdat veel mkb'er en zzp'ers – zeker in tijde van economische crisis – in de knel komen als hun rekeningen (te) laat worden betaald, is snellere betaling en meer toezicht wenselijk, aldus Keijzer naar aanleiding van het onderzoek.

Wetsvoorstel

Om snellere betaling te bewerkstelligen, bereiden staatssecretaris Keijzer en minister Dekker een nieuw wetsvoorstel voor waarbij de betaaltermijn voor betalingen van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen van 60 naar 30 dagen wordt teruggebracht. In de evaluatie van de Wet betaaltermijnen zijn de voor- en nadelen van een aanscherping reeds onderzocht. Keijzer meent dat de voordelen van een aanscherping zwaarder wegen dan de nadelen die door grote ondernemers zijn genoemd.

Voor wat betreft de toezicht op naleving van de betaaltermijn onderzoekt de staatssecretaris of het mogelijk is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedurende één jaar klachten en meldingen registreert over het niet naleven van de betaaltermijn. Met die cijfers verwacht Keijzer inzicht te krijgen over de omvang van de problematiek en of wellicht de problematiek zich in bepaalde sectoren concentreert. Aan de hand van de resultaten zal bezien worden of publiek toezicht mogelijk en opportuun is.

Planning: consultatie in najaar 2020

De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in de herfst van dit jaar ter internetconsultatie wordt aangeboden. Over de mogelijke rol van de ACM zal de Tweede Kamer separaat worden geïnformeerd.

Dit is een Legal Update van Ilse Bakker.

Download als pdf
 

Specialist(en)