Wijziging van de Wet Betaaltermijnen treedt in werking per 1 juli 2022!

16-06-2022

Wet betaaltermijnen

In een eerdere Legal Update hebben we u geïnformeerd over de wijziging van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven. Deze wet bepaalt dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen (en andere kleine ondernemers) geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen overeenkomen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen en de termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser (art. 6:119a lid 6 BW). Voor de definitie van ‘grote onderneming’ is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht (zie artikelen 2:395a t/m 2:398 BW). Een mkb-onderneming is een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die niet een 'grote onderneming' is zoals hiervoor genoemd.

Uiterste betaaltermijn aangescherpt van 60 naar 30 dagen

Het doel van de wet betrof het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De gedachte was dat lange betaaltermijnen leidden tot nadelige gevolgen voor met name mkb'ers. In de wet tot wijziging van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven wordt de uiterste betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen van 60 naar 30 dagen teruggebracht. Deze wet zal per 1 juli 2022 in werking treden. Spreken partijen na 1 juli 2022 een termijn af die langer is dan 30 dagen, dan is deze bepaling nietig en geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen, zo volgt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Op bestaande overeenkomsten zal deze wetswijziging van toepassing worden na verloop van één jaar na het tijdstip van het in werking treden van deze wet. Dat betekent dat deze nieuwe regeling met ingang van 1 juli 2023 van toepassing wordt op bestaande overeenkomsten.

Wij houden u via onze Legal Updates op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Sonja Kruisinga en Ilse Bakker.

Download in pdf

Specialist(en)