Wettelijke verankering franchise: onze reactie in de internetconsultatie

08-02-2019

In een eerdere Legal Update hebben we vermeld dat een voorontwerp is gepubliceerd voor het wettelijk verankeren van de franchiseovereenkomst, in de Wet Franchise. Dit voorstel is op 14 december 2018 ter consultatie voorgelegd. Voorgesteld wordt om een wettelijke regeling van de franchiseovereenkomst op te nemen in titel 16 van het Burgerlijk Wetboek. De voorgestelde wettelijke bepalingen introduceren verplichtingen voor zowel franchisegever als franchisenemer, voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst én tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het doel van de regeling is ‘de positie van de franchisenemer in de pre-competitieve fase te versterken’. De consultatie eindigde op 31 januari 2019.

Het voorstel voor het opnemen van een regeling voor de franchiseovereenkomst in Boek 7 van het BW roept de nodige vragen op. Zo vragen wij ons in onze reactie op de internetconsultatie af of, en zo ja in hoeverre, een dwingendrechtelijke regeling nodig is. Hoe dan ook vereist het nu voorgestelde dwingendrechtelijk karakter van de regeling dat de wet helder definieert wanneer sprake is van een franchiseovereenkomst. De afbakening hiervan kan nog aan helderheid winnen. Datzelfde geldt voor de wijze waarop andere begrippen alsmede verplichtingen voor zowel de franchisegever als de franchisenemer zijn gedefinieerd. Er is teveel sprake van open normen en onduidelijkheid, hetgeen tot rechtsonzekerheid alsmede rechtsongelijkheid zal leiden.

Of dit wetsvoorstel in deze versie bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, is nog niet zeker.

We houden u in elk geval op de hoogte via onze Legal Updates.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters en Sonja Kruisinga.

Download in pdf

Specialist(en)