Wederom uitgestelde inwerkingtreding UBO-register

14-01-2020

Al twee keer eerder werd er een Legal Update geschreven over (de implementatie van) het UBO-register. Op grond van Europese richtlijnen zijn ondernemingen en rechtspersonen vanaf 10 januari 2020 verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden - ofwel UBO’s (ultimate beneficial owners) - te registreren in een daartoe bestemd register. Het Nederlandse wetsvoorstel waarbij deze richtlijn wordt geïmplementeerd is op 10 december 2019 goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het kabinet wil het nieuwe register nu komend voorjaar laten ingaan.

Het doel van het UBO-register is transparantie te bieden over de uiteindelijk belanghebbende(n) van een onderneming om op die manier financieel-economische criminaliteit zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan. Voor wie de registratieplicht geldt en welke informatie in het register dient te worden opgenomen kunt u in de vorige Legal Updates van april 2017 en april 2019 teruglezen. In afwijking van wat in de Legal Update van april 2019 is vermeld, zal de verplichting om UBO's te registreren door een amendement van de Tweede Kamer ook voor kerkgenootschappen gaan gelden.

Communicatie richting bedrijven

De Kamer van Koophandel (de KvK) ligt op schema om vanaf de ingangsdatum van de wet UBO-registraties te kunnen verwerken. In de eerste 18 maanden na inwerkingtreding van de registratieplicht schrijft de KvK (gefaseerd) alle inschrijvingplichtige juridische entiteiten aan met het verzoek om hun UBO('s) in te schrijven. Bij nieuwe juridische entiteiten zal het opgeven van de UBO('s) een voorwaarde zijn voor het verstrekken van een KvK-nummer.

Privacy van de UBO

De volgende gegevens uit het UBO-register worden openbaar: naam, geboortemaand en –jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang. In april 2019 schreven wij al dat ter bescherming van de privacy van UBO's het openbare deel van het UBO-register alleen doorzoekbaar is op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op de naam van de UBO. Daarnaast kost het opvragen van de gegevens uit het register geld. Ook recent is door Minister Hoekstra en de Tweede Kamer nog uitvoerig gesproken over de privacy van UBO's. Om de privacy van UBO's (extra) te waarborgen krijgen UBO's inzage in de frequentie waarin hun informatie wordt geraadpleegd en worden raadplegers van het UBO-register op termijn geïdentificeerd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om na 1 jaar en na 4 jaar de vulling van het UBO-register en de impact op de privacy van UBO's te evalueren.

Dit is een Legal update van Roos Janssen en Mariel Vrielink.

Download als pdf

Specialist(en)