Wetsvoorstel inzake het UBO register ter consultatie gepubliceerd

03-04-2017

Op 30 maart is een voorstel van de wet tot implementatie richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 ter consultatie gepubliceerd.

Het wetsvoorstel ziet onder andere op de implementatie van het ultimate benificial owner (UBO) register in Nederland. In deze bijdrage beperk ik mij tot dit register. Implementatie dient overigens al op 28 juni 2017 een feit te zijn.

Het Wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van de handelsregisterwet, waarin tevens de definitie van UBO zal worden opgenomen.

Het UBO register zal worden gehouden door het handelsregister. Het inschrijven van de UBO zal dan ook in ieder geval verplicht worden gesteld voor entiteiten die nu al zijn ingeschreven in het handelsregister (met uitzondering van eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren en enkele typen historische rechtspersonen). Thans wordt nog onderzocht of ook inschrijving zal moeten plaatsvinden van informele verenigingen en openbare fondsen voor gemene rekening. De verwachting is gewettigd dat ook ten aanzien van een OFR (openbaar fonds voor gemene rekening) een UBO meldingsplicht zal gaan gelden.

Op grond van de Richtlijn dient in ieder geval de volgende informatie ten aanzien van de UBO te worden opgenomen in het register:

 • naam, geboortemaand en – jaar
 • nationaliteit en woonstaat
 • omvang van het uiteindelijk gehouden economisch belang (uit privacy oogpunt zal worden gewerkt met het melden van bandbreedtes 25, 50, 75 en 100%)

Deze gegevens zullen openbaar toegankelijk zijn zoals de overige in het handelsregister beschikbare informatie.

Daarnaast dient in Nederland de volgende informatie te worden ingeschreven:

 • geboortedag, plaats en land
 • woonadres
 • BSN nummer of buitenlands fiscaal identificatienummer
 • afschrift van de documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is vastgesteld
 • afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft

 Deze informatie zal niet openbaar toegankelijk zijn en slechts kunnen worden geraadpleegd door bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid.

Gelet op de privacy van UBO's en mogelijk misbruik van de UBO informatie wordt een aantal maatregelen voorgesteld, te weten:

 • registratie van afnemers van UBO informatie
 • betalen van een vergoeding voor het inzien van UBO informatie (zoals nu ook ten aanzien van producten van het handelsregister)
 • beperking van gegevens die kunnen worden ingezien door het publiek (zie hierboven)
 • afscherming van gegevens van minderjarigen, handelsonbekwamen en personen waarbij een risico op fraude, ontvoering, chantage geweld of intimidatie bestaat.

Tot slot merken wij nog op dat partijen die nu al een cliëntenonderzoek moeten doen zoals banken, accountants, advocaten, notarissen et cetera zich niet uitsluitend op de informatie uit het UBO register mogen verlaten en hun eigen onderzoek moeten blijven doen. Indien daarbij informatie wordt aangetroffen die afwijkt van de gepubliceerde informatie in het UBO register dan heeft de tot onderzoek verplichte partij de plicht om een terugmelding te doen aan het handelsregister.

Dit is een Legal Update van het Mariel Vrielink en Pauline van Hecke-Margry.

Download als pdf

Specialist(en)