Voortgang Omgevingswet

25-11-2020

In een nieuwe voortgangsbrief van 13 november jl. zet minister Ollongren uiteen hoe het met de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet staat. Om de Omgevingswet op de beoogde datum van 1 januari 2022 in werking te laten treden, is het essentieel dat alle partijen onverminderd blijven doorwerken aan de implementatie van de Omgevingswet, aldus de minister. 

Wet- en regelgeving   

De wet- en regelgeving van de Omgevingswet is zo goed als af. Daarnaast is het Invoeringsbesluit Omgevingswet recent gepubliceerd en wordt de Invoeringsregeling Omgevingswet binnenkort verwacht.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

De ICT-component van de Omgevingswet, het DSO, blijkt een bewerkelijk geheel. Hoewel er op dit vlak flinke stappen zijn gezet voor de implementatie van de Omgevingswet, moet de komende maanden nog het nodige worden gedaan en moet uitgebreid worden geoefend met de techniek.
Uit een review van de techniek blijkt dat de implementatie van het DSO bij de verschillende bestuursorganen uitdagend zal blijven, maar wel realistisch én haalbaar is.

Deadlines voor decentrale overheden en financiële gevolgen    

Vanwege de latere inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, krijgen decentrale overheden een jaar extra de tijd voor het opstellen van hun Omgevingsvisies en -plannen of waterschapsverordeningen. Voor gemeenten betekent dit dat ze 31 december 2024 een omgevingsvisie en uiterlijk 31 december 2029 een nieuw omgevingsplan moeten hebben. Waterschappen moeten uiterlijk 1 januari 2024 een nieuwe waterschapverordening hebben. Tot die tijd gelden omgevingsplannen en waterschapsverordeningen van rechtswege. Provincies en het Rijk moeten wel zorgen dat zij op 1 januari 2022 een omgevingsvisie hebben vastgesteld.    
De uitgestelde inwerkingtreding leidt tot extra invoerings- en transitiekosten, maar in welke mate is nog onduidelijk. Hiervan komt begin volgend jaar een eerste integraal beeld beschikbaar, en daarna weer in 2022, 2023 en 2027.

Monitoring

Ieder half jaar wordt de voorbereiding van de overheden op de invoering van de Omgevingswet geëvalueerd in de halfjaarlijkse rapportage 'Monitor Implementatie Omgevingswet'. Uit de meest recente rapportage van november 2020, blijkt dat het voor alle bevoegde gezagen haalbaar is om voor die datum te voldoen aan de vijf minimale eisen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, die wij in onze vorige Legal Update bespraken. Ook blijkt dat er een duidelijke toename is van het aantal bevoegde gezagen dat is aangesloten op de oefenomgeving van de landelijke voorziening DSO (hierna: 'DSO-LV'). De bevoegde gezagen zijn zelf verantwoordelijk voor aansluiting van hun eigen software op het DSO-LV en krijgen daarbij ondersteuning vanuit het interbestuurlijke programma. 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Omgevingswet.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer en Emily den Boer (juridisch medewerker).

Download als pdf

Specialist(en)