Voortgang ontwikkeling en implementatie Omgevingswet

27-10-2020

Hoe staat het ervoor met de Omgevingswet? Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer hierover met een nieuwe voortgangsbrief van 23 oktober jl. Volgens de minister gaat het proces, ondanks de coronacrisis, de goede kant op en lijkt inwerkingtreding per 1 januari 2022 haalbaar. In haar brief geeft de minister onder andere een update over de wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en benoemt zij criteria voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en de stand van zaken daarvan.

Wetgeving

De parlementaire behandeling van de wetgeving is bijna afgerond, op de behandeling van Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht na. Dit wetsvoorstel wordt op 9 november a.s. behandeld in de Tweede Kamer. Ook de laatste onderdelen van de onderliggende regelgeving liggen op koers (de Aanvullingsbesluiten en -regelingen natuur, grondeigendom, geluid en bodem).

Daarmee verschuift de focus van het gesprek met de Tweede Kamer de komende tijd naar de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit wordt binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad en de publicatie van de Invoeringsregeling volgt kort daarna.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO is nog niet af maar verschillende gemeenten, provincies en waterschappen en rijkspartijen zijn aan het oefenen met het DSO. Daarmee ontstaat goed zicht op de werking en wordt inzichtelijk waar verdere verbetering en vulling van het DSO nodig is. Ook zijn nog niet alle overheden aangesloten. Via de aansluitmonitor DSO is op wekelijks vernieuwde kaartjes te zien welke overheidsorganisaties zich hebben aangemeld voor het aansluiten op het DSO, welke de aansluiting hebben gerealiseerd en welke die aansluiting hebben getest.

Om te zorgen dat alle overheden het DSO en de daarbij horende regelgeving goed kunnen implementeren, heeft de minister een routekaart uitgewerkt (Route2022). Daarnaast is per type bevoegd gezag een oefenstrategie opgesteld, waarin is aangegeven hoe kan worden geoefend met het DSO, aan de hand van verschillende demo- en oefencases.

Criteria voor inwerkingtreding Omgevingswet en stand van zaken

Er zijn verschillende criteria waaraan minimaal voldaan moet zijn op het moment van inwerkingtreding:

 1. Omgevingsvisies van provincie en Rijk moeten er zijn
  • Alle provincies ronden hun visies af en de Nationale Omgevingsvisie is op 11 september jl. gepubliceerd;
 2. Omgevingsverordeningen provincies moeten gereed zijn
  • Provincies kunnen hun omgevingsverordeningen afronden als alle regelgeving van de Omgevingswet is vastgesteld. Het is de verwachting dat de ontwerpverordeningen in het tweede kwartaal van 2021 gereed zullen zijn;
 3. Werken met projectbesluit
  • Rijk, provincie en waterschappen bereiden zich voor op het gebruik van het projectbesluit. Het DSO zal eind 2020 gereed zijn om projectbesluiten te tonen;
 4. Omgevingsplan wijzigen
  • Bij de inwerkingtreding per 1 januari 2022 beschikken alle gemeenten over een omgevingsplan van rechtswege. Dit is opgebouwd uit:
   1. huidige bestemmingsplannen inclusief afwijkvergunningen, die automatisch in DSO worden getoond,
   2. de bruidsschat, die vanaf eind november beschikbaar komt voor gemeenten en waterschappen,
   3. enkele gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de leefomgeving.
  • Als een gemeente meteen na inwerkingtreding zijn omgevingsplan wil wijzigen, moet de gemeente zijn aangesloten op het DSO via bepaalde software, waarmee officiĆ«le overheidspublicaties kunnen worden op- en vastgesteld en beschikbaar kunnen worden gemaakt. Inmiddels hebben 195 gemeenten zich aangemeld voor het realiseren van de aansluiting;
 5. Vergunningen en meldingen ontvangen en behandelen
  • 85% van de bevoegde gezagen en omgevingsdiensten is aangemeld voor de koppeling aan het DSO waarmee vergunningen en meldingen kunnen worden ontvangen;
  • Bij 37% van de organisaties is deze koppeling daadwerkelijk gerealiseerd en de werking ervan getest;
  • 53% van de bevoegde gezagen en omgevingsdiensten is aangemeld voor de koppeling aan het DSO waarmee toepasbare regels kunnen worden aangeleverd. Deze zijn nodig om indienen en aanvragen mogelijk te maken als een organisatie zelf iets vergunningplichtig stelt.

Samen met de bestuurlijke partners wordt hierop gemonitord en bijgestuurd met behulp van de routekaart Route2022.

De minister geeft in november weer een update.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)