Voorstel Europese Richtlijn ter bevordering reparatie van goederen

09-05-2023

Op 22 maart 2023 heeft de Europese Commissie twee voorstellen gedaan voor nieuwe Europese richtlijnen op ESG-gebied:

  1. Het voorstel betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen
  2. Een voorstel over duurzaamheidsclaims.

In aflevering 82 van onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal 'Duurzaamheidsclaims: Waar moet u als organisatie rekening mee houden?' bespraken wij het voorstel over duurzaamheidsclaims.

In deze Legal Update staat het voorstel centraal dat ziet op een nieuwe richtlijn over gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen.

ACHTERGROND

Europese Green Deal

Het voorstel ter bevordering van de reparatie van goederen maakt deel uit van de bredere ESG-doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 het eerst klimaatneutrale continent te worden. Net als het voorstel over duurzaamheidsclaims is het onderdeel van het derde pakket aan voorstellen ter bevordering van de circulaire economie, zoals voorzien in de Europese Green Deal.

Achtergrond voorstel: van vervanging naar reparatie

Veel afgedankte producten kunnen nog worden gerepareerd, maar worden in plaats daarvan voortijdig weggegooid. Dit leidt tot extra afval en uitstoot, maar heeft ook tot gevolg dat consumenten die kiezen voor vervanging in plaats van reparatie, naar schatting bijna 12 miljard euro per jaar mislopen. Het voorstel 'gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen' wil belemmeringen wegnemen die consumenten ervan weerhouden om reparaties aan te vragen wegens ongemak, gebrek aan transparantie of moeilijke toegang tot reparatiediensten.

VOORSTEL NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN RECHT OP REPARATIE

Aanvulling op richtlijn verkoop goederen

De richtlijn verkoop goederen (Richtlijn (EU 2019/771) had tot doel om de werking van de interne markt te verbeteren en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming te bieden. Het voorstel voor de nieuwe Europese Richtlijn ter bevordering van reparatie wil de consumptie bevorderen en vormt daarmee een aanvulling op de doelstelling van de richtlijn verkoop goederen.

Recht op reparatie

Het voorstel introduceert een nieuw ‘recht op reparatie’ voor consumenten, zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode.

Binnen de wettelijke garantieperiode voorziet het voorstel in wijziging in de richtlijn verkoop goederen door een verplichting voor verkopers om reparatie aan te bieden, behalve wanneer dit duurder is dan vervanging.

  • Wijziging richtlijn verkoop goederen

In de richtlijn verkoop goederen is al bepaald dat de consument kan kiezen tussen reparatie en vervanging. Dit geldt niet als reparatie onmogelijk kan worden uitgevoerd of als reparatie ten opzichte van vervanging onevenredig hoge kosten met zich mee brengt voor de verkoper. Met behoud van dit beginsel wordt in het nieuwe voorstel een aanvullende zin toegevoegd, om reparatie boven vervanging te bevorderen, waarbij wordt verduidelijkt dat de verkoper de goederen altijd moet repareren wanneer de kosten voor vervanging gelijk zijn aan of hoger zijn dan de kosten voor reparatie.

Buiten de wettelijke garantieperiode zullen consumenten over een nieuwe reeks rechten en instrumenten beschikken, waardoor “reparatie” een gemakkelijke en toegankelijke optie zal worden:

  • Reparatieverplichting

Het voorstel introduceert het recht voor consumenten om te eisen dat producenten overgaan tot reparatie van producten die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn, zoals wasmachines of stofzuigers. De producent mag de reparatieverplichting kosteloos of tegen betaling van een bedrag uitvoeren. Daarbij is overwogen dat de concurrentiedruk van andere marktdeelnemers in de reparatiemarkt de prijs waarschijnlijk acceptabel houdt. Producenten kunnen er daarnaast belang bij hebben om reparatie kosteloos aan te bieden, bijvoorbeeld als onderdeel van een commerciële garantie.

  • Informatie over de reparatieverplichting

Producenten voor wie de reparatieverplichting geldt, moeten consumenten informeren over die verplichting en informatie verstrekken over reparatiediensten. De informatieplicht moet ervoor zorgen dat consumenten op de hoogte zijn van de reparatieverplichting, waardoor de kans op reparatie groter wordt. In het voorstel wordt flexibiliteit geboden in de manier waarop de informatie toegankelijk wordt gemaakt, mits de producent deze op een duidelijke en begrijpelijke wijze beschikbaar stelt.

  • Europees reparatie-informatieformulier

In het voorstel wordt een verplichting voor reparateurs geïntroduceerd om gestandaardiseerde essentiële informatie over hun reparatiediensten te verstrekken via het zogenaamde Europese reparatie-informatieformulier. Dit formulier kunnen consumenten bij elke reparateur opvragen, waardoor de reparatievoorwaarden en -prijzen transparanter moeten worden en het voor consumenten gemakkelijker is om reparatieaanbiedingen te vergelijken.

  • Online platform voor reparatie en opgeknapte goederen

Het voorstel introduceert een verplichting voor de lidstaten om te voorzien in ten minste één nationaal (online) reparatieplatform, om consumenten in contact te brengen met reparateurs en verkopers van gerepareerde goederen in hun buurt. Het platform moet zoekopdrachten op basis van locatie en kwaliteitsnormen mogelijk maken, zodat consumenten aantrekkelijke aanbiedingen kunnen vinden en reparateurs zichtbaarder worden.

  • Europese norm voor reparatiediensten 

In het voorstel wordt aangekondigd dat er een (vrijwillige) Europese kwaliteitsnorm voor reparatiediensten wordt ontwikkeld om consumenten te helpen reparateurs te vinden die kwaliteitsvol werk leveren. Het doel van deze Europese norm voor reparatiediensten is het vergroten van het vertrouwen van consumenten in reparatiediensten in de hele Unie. De norm staat open voor alle reparateurs in de EU die zich ertoe willen verbinden minimumkwaliteitsnormen na te leven, bijvoorbeeld op basis van de levensduur of beschikbaarheid van producten.

Vervolg

Het voorstel voor de nieuwe Europese Richtlijn zal nu volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Wij houden u via onze Legal Updates op de hoogte van de stand van zaken en verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Dit is een Legal Update van Ilse Bakker en Mariska Nijenhof-Wolters.

Download als pdf

Specialist(en)