Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem

01-04-2020

Natuurvergunningen kunnen worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem, per 24 maart 2020, voor woningbouwprojecten en een aantal grote infrastructuurprojecten. Het stikstofregistratiesysteem is onderdeel van het maatregelenpakket uit de Spoedwet aanpak stikstof, waarover wij eerder al een Legal Update schreven.

In deze Legal Update informeren wij u over de werking van het stikstofregistratiesysteem en de gevolgen voor de praktijk.

Hoe werkt het?

Er ontstaat stikstofruimte door de maatregelen die worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u. Een groot deel van die ruimte (70%) kan worden besteed aan ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw, ingevolge artikel 5.5a Wet natuurbescherming (Wnb) jo. artikel 2.3, lid 5, Regeling natuurbescherming (Rnb). Het andere deel (30%) komt ten goede aan (stikstofgevoelige) natuur en mag niet worden benut voor ruimtelijke ontwikkelingen. De beschikbare ruimte wordt per Natura 2000-gebied inzichtelijk gemaakt in het stikstofregistratiesysteem.

Reservering depositieruimte

Alle vergunningaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, blijkens artikel 2.8, lid 2, Rnb. Er geldt dus een systeem van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". De depositieruimte die nodig is kan vervolgens worden gereserveerd en (indien beschikbaar) worden toegedeeld in een vergunning, door Gedeputeerde Staten (artikel 2.7, lid 1, onder a, Rnb), respectievelijk de minister van Infrastructuur en Waterstaat (artikel 2.7, lid 1, onder b, Rnb). Het stikstofregistratiesysteem geldt alleen voor woningbouw- en aangewezen infrastructurele projecten en is niet van toepassing op bestemmingsplannen.

Vergunningaanvraag

Er bestaan twee mogelijkheden om een natuurvergunning op basis van het stikstofregistratiesysteem te krijgen. De eerste optie is om een natuurvergunning apart aan te vragen bijĀ  Gedeputeerde Staten. De beslistermijn voor de natuurvergunning is dan 13 weken, met een mogelijke verlenging van 7 weken. Er is vervolgens nog een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig. De tweede optie is om een omgevingsvergunning te vragen bij de gemeente. Als ten tijde van die aanvraag nog geen afzonderlijke natuurvergunning is aangevraagd, "haakt deze natuurvergunning aan" bij de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat de gemeente de natuurvergunning aanvraagt bij de provincie (een verklaring van geen bedenkingen) en het oordeel van de provincie meeneemt bij de beslissing op de aangevraagde omgevingsvergunning. In dit geval geldt een beslistermijn van 26 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken.

Andere manieren om een vergunning te krijgen

Er is geen Wnb-vergunning nodig als geen sprake is van significant negatieve effecten van een project op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Of dit het geval is, wordt beoordeeld in een ecologische toets. Als significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten is een passende beoordeling en een Wnb-vergunning nodig. Daarbij kan niet alleen gebruik worden gemaakt van het stikstofregistratiesysteem maar ook van interne en externe salderingsmogelijkheden en indien nodig zelfs van de zogenoemde ADC-toets.

Ik raad u aan om altijd onderzoek te doen naar maatregelen die stikstofdepositie voorkomen of verminderen en daar zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Vervolg

Op dit moment bestaat alleen een ecologische onderbouwing voor de snelheidsverlaging op Rijkssnelwegen, zodat alleen de effecten van die maatregel zijn opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. De effecten van de overige maatregelen (een andere samenstelling van veevoer en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) zijn vanwege het ontbreken van een ecologische onderbouwing nog niet opgenomen. Zoals uitdrukkelijk is gebleken uit de PAS-uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019, mag immers alleen rekening worden gehouden met maatregelen als geen redelijke wetenschappelijke twijfels bestaan over de verwachte voordelen daarvan. Zodra de effecten van de andere maatregelen vaststaan, zullen ook die effecten worden opgenomen in het stikstofregistratiesysteem.

Zie ook: Kamerbrief minister Schouten d.d. 23 maart 2020 over het stikstofregistratiesysteem.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)