Uitwerking maatregelen in het vervolgprogramma Beter Aanbesteden

17-02-2021

Zoals wij afgelopen december in een Legal Update behandelden, komt er een vervolg op de Actieagenda Beter Aanbesteden: vervolgprogramma Beter Aanbesteden. Het doel van dit programma is om te zorgen dat problemen bij aanbestedingen op een laagdrempelige manier aangekaart en inhoudelijk beoordeeld kunnen worden. Recent, op 12 februari 2021 heeft staatssecretaris Keijzer in een Kamerbrief invulling gegeven aan de maatregelen die zij wil nemen.

De uitgewerkte maatregelen horen elk bij (i) de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure, (ii) het klachtenloket van de aanbestedende dienst, de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en de rechter, of (iii) verantwoording en monitoring.

Een van de maatregelen bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingsprocedure is dat de extreme toepassing van rechtsverwerkingsclausules (Grossmann) wordt ingeperkt. Hiervoor wordt de Gids Proportionaliteit aangepast.

Op het gebied van klachtafhandeling wordt ter verbetering van de rechtsbescherming verplicht gesteld dat een onafhankelijk klachtenloket wordt ingericht. Er komt een wetsvoorstel om de Aanbestedingswet op dat punt aan te passen en minimumeisen te stellen aan het loket.

Om te zorgen dat voldoende tijd en ruimte wordt genomen voor serieuze klachtbehandeling bij het klachtenloket van de aanbestedende dienst, wordt tijdige klachtafhandeling (via een wetsvoorstel) in de Aanbestedingswet verankerd. Onderdeel hiervan is dat als een tijdig ingediende klacht niet voor de uiterlijke inschrijfdatum wordt afgehandeld door de aanbestedende dienst, de aanbestedende dienst het moment van inschrijving moet verschuiven. Zo heeft een ondernemer voldoende gelegenheid om de uitkomst van de klachtafhandeling mee te nemen in zijn inschrijving. Er gaat dus een extra opschortende werking gelden.

Ook zal een wetsvoorstel erin voorzien dat de aanbestedingsprocedure van rechtswege wordt opgeschort met 14 dagen op het moment dat de CvAE een klacht (die ziet op het design van de aanbesteding, dus vóór de inschrijving) in behandeling neemt. De aanbestedende dienst mag de procedure alleen zonder opschorting doorzetten als er sprake is van een dwingende reden van algemeen belang.

De geldende motiveringsplicht zal via een wetsvoorstel worden aangescherpt, met als doel om beter gemotiveerde beslissingen te krijgen die de ondernemer meer inzicht geeft waarom hij de opdracht niet heeft gewonnen.

Ter verbetering van de rechtsbescherming bij de gang naar rechter zal de rechter, via een toevoeging aan artikel 4.15 Aanbestedingswet, meer mogelijkheden krijgen om reeds gesloten overeenkomsten te vernietigen.

Wij kijken uit naar het wetsvoorstel dat de (meeste) maatregelen vorm zal geven.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)