Transitievergoeding voor "slapende werknemers"

08-11-2019

In navolging op onze eerdere berichten over dit onderwerp is er nu duidelijkheid over de positie van de “slapende dienstverbanden”, oftewel de dienstverbanden met werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn. Hebben deze werknemers nu al dan niet recht op beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, en daarmee op een transitievergoeding?

Vandaag heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter, uitsluitsel gegeven. De uitkomst is kort gezegd als volgt: het goed werkgeverschap verplicht de werkgever om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van een beëindigingsvergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad bepaalt daarbij dat de transitievergoeding moet worden berekend per de dag volgend op het vervallen van het opzegverbod (in de regel na twee jaar ziekte).

De Hoge Raad formuleert één uitzondering: indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst, behoeft niet op het voorstel van de werknemer te worden ingegaan. Als voorbeeld wordt genoemd de situatie dat er op termijn nog re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. De Hoge Raad maakt duidelijk dat een naderende pensioendatum niet een uitzondering rechtvaardigt. In de komende periode zal moeten worden bezien welke werkgeversbelangen nog meer tot afwijzing van het voorstel van de werknemer kunnen leiden.

Het voorgaande moet in het teken worden geplaatst van de per 1 april 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoeding. Wij hebben u daarover in een eerdere Legal Update al geïnformeerd. De Hoge Raad heeft geen aanleiding gezien om de uit te keren vergoeding te beperken tot hetgeen de werkgever op grond van voornoemde wet vergoed kan krijgen. Nu de Wet Compensatie Transitievergoeding pas per 1 april 2020 in werking treedt, leidt het arrest van de Hoge Raad mogelijk tot problemen rondom voorfinanciering, nu verzoeken tot beëindiging vanaf heden kunnen worden ingediend. De Hoge Raad overweegt daarover dat de rechter in die gevallen kan bepalen dat de betaling in termijnen kan worden verricht of kan worden uitgesteld tot inwerkingtreding van de Wet Compensatie Transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 zal op basis van de genoemde wet echter hoe dan ook gelden dat alleen een reeds betaalde ontslagvergoeding voor compensatie in aanmerking komt.

Al het voorgaande betekent dat werkgevers die werknemers in dienst hebben met een “slapend dienstverband” er serieus rekening mee moeten houden dat zij vanaf heden verzoeken zullen ontvangen van werknemers met een slapend dienstverband om tot beëindiging over te gaan en daarbij de transitievergoeding uit te betalen. In beginsel zal werkgever zo’n verzoek moeten inwilligen en aan de hand daarvan een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeen moeten komen.

Dit is een Legal Update van Pieter Mantel.

Download als pdf

Specialist(en)