Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

27-02-2019

Eerder informeerden wij u over het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor de door hen betaalde transitievergoedingen bij het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding inclusief de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020 en een aanvraag om compensatie kan vanaf dan worden ingediend. De compensatie voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 zijn uitbetaald (‘nieuwe gevallen’), moet worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling. De aanvraag voor compensatie die ziet op tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 betaalde transitievergoedingen (‘oude gevallen’) moet uiterlijk worden ingediend op 30 september 2020.

Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Voor nieuwe gevallen is dit in ieder geval binnen 8 weken en voor oude gevallen geldt een beslistermijn van zes maanden.

In de toelichting bij de regeling wordt opgesomd welke documenten de werkgever dient te overleggen om gebruik te kunnen maken van de compensatieregeling. Werkgevers die sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij het ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer, doen er goed aan om de benodigde documenten te verzamelen en goed te bewaren, zodat de aanvraag voor de compensatie tijdig en volledig kan worden ingediend.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten. 

Download als pdf

Specialist(en)