Worden de slapende dienstverbanden eindelijk wakker?

19-03-2018

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 kunnen werkgevers niet langer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Werkgevers vinden dit onrechtvaardig, omdat zij de langdurig zieke werknemer al twee jaar loon hebben betaald. Om deze ‘financiële pijn’ te verlichten kozen sommige werkgevers ervoor om het dienstverband van hun langdurig zieke werknemer ‘slapend’ te houden.

In maart 2017 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat bedoeld is om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatieregeling zal met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1 juli 2015. Het doel van de regeling is dat de individuele werkgever niet langer de kosten van de transitievergoeding draagt. In plaats daarvan krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV voor de kosten van de transitievergoeding. Daar staat overigens wel tegenover dat de premies voor het Algemeen werkloosheidsfonds omhoog gaan.

De compensatie geldt zowel voor tijdelijke contracten die niet worden verlengd waarbij de werknemer ziek is als voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die worden opgezegd vanwege langdurige ziekte. Beëindigingsregelingen vallen ook onder het bereik van de compensatie. De vergoeding geldt niet voor het deel van het dienstverband dat enige tijd ‘slapend’ is gehouden. De compensatie bedraagt dus maximaal de vergoeding waar de werknemer recht op heeft als hij of zij direct na twee jaar ziekte wordt ontslagen. De periode waarin een loonsanctie aan de werkgever is opgelegd, telt ook niet mee bij de berekening van de compensatie. Het is aan de werkgever om aannemelijk te maken dat er recht bestaat op compensatie en de hoogte ervan.

Het wetsvoorstel is opgenomen in het Regeerakkoord. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij ernaar streeft om de wet per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Hoewel dit nog even zal duren, is het nu al – ervan uitgaande dat de wet daadwerkelijk in werking zal treden – minder aantrekkelijk om dienstverbanden nog langer slapend te houden. Werkgevers die nu een transitievergoeding moeten betalen vanwege het ontslag van een zieke werknemer, kunnen dit na inwerkingtreding van de nieuwe wet met terugwerkende kracht gecompenseerd krijgen.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)